Download onze nieuwste BrightSign-software

Website
Gebruiksvoorwaarden

Ingaande 1 februari 2020

Gebruiksvoorwaarden website

Aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en BrightSign LLC ("Bedrijf," "wij," of "us"). De volgende voorwaarden en bepalingen, samen met alle voorwaarden, beleidsregels of documenten waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (gezamenlijk "Gebruiksvoorwaarden"), zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van https://brightsign.biz, met inbegrip van alle inhoud, functionaliteit, producten en diensten die worden aangeboden op of via https://www.brightsign.biz (de "Site"), hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. 

Door de Site te bezoeken of te doorbladeren en de inhoud ervan te bekijken of te downloaden, of door te klikken om de Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden of ermee akkoord te gaan wanneer deze optie voor u beschikbaar wordt gesteld, aanvaardt u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u deze Gebruiksvoorwaarden aangaat namens een bedrijf, onderneming of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit en haar filialen aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen ".jij", "je" of "ondergetekende" verwijst naar deze entiteit en haar filialen. Indien u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze Gebruiksvoorwaarden niet te aanvaarden en mag u de Site niet gebruiken.

Deze Site wordt aangeboden en is beschikbaar voor gebruikers van ten minste 18 jaar oud of meerderjarig in de plaats waar u woont, maar in geen geval voor gebruikers jonger dan 13. Door deze Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract aan te gaan met de Onderneming en dat u voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen. Als u niet aan deze vereisten voldoet, mag u de Site niet bezoeken of gebruiken.
DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN VERPLICHTE BEPALING VOOR INDIVIDUELE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE RECHTSZAKEN/RECHTSZAKEN DIE HET GEBRUIK VAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS VEREIST OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN, IN PLAATS VAN JURYRECHTSPRAAK OF COLLECTIEVE RECHTSZAKEN, EN DIE OOK DE RECHTSMIDDELEN BEPERKT DIE VOOR U BESCHIKBAAR ZIJN IN HET GEVAL VAN EEN GESCHIL.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden
We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepubliceerd. Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies voor een Service of wijzigingen om juridische redenen worden echter onmiddellijk van kracht. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden voor een Service, dient u het gebruik van die Service te staken. Wijzigingen in de bepalingen voor geschillenbeslechting zoals uiteengezet in Toepasselijk recht en Jurisdictie zijn niet van toepassing op geschillen waarvan de partijen daadwerkelijk op de hoogte zijn gesteld op of voor de datum waarop de wijziging op de Site is geplaatst.

Als u de Site blijft gebruiken nadat er herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat u de wijzigingen aanvaardt en ermee akkoord gaat. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Toegang tot de site en accountbeveiliging
Wij behouden ons het recht voor deze Site, en alle diensten of materialen die wij op de Site aanbieden, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de hele of een deel van de Site op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot bepaalde delen van de Site, of de gehele Site, beperken voor gebruikers, met inbegrip van geregistreerde gebruikers.
Je bent verantwoordelijk voor beide:

 • Alle regelingen treffen die nodig zijn om u toegang te verlenen tot de Site.
 • Ervoor zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot de Site op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en ze naleven.

Om toegang te krijgen tot de Site of tot sommige van de bronnen die op de Site worden aangeboden, kan u worden gevraagd bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Site dat alle informatie die u op de Site verstrekt correct, actueel en volledig is. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt om u te registreren op deze Site of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van interactieve functies op de Site, wordt beheerst door onze Privacybeleiden u stemt in met alle acties die we ondernemen met betrekking tot uw gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet bekendmaken aan andere personen of entiteiten. U erkent ook dat uw account persoonlijk is en stemt ermee in geen andere personen toegang te verlenen tot deze site of delen ervan met behulp van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsgegevens. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in om ervoor te zorgen dat u uw account aan het einde van elke sessie afsluit. Je moet bijzonder voorzichtig zijn wanneer je je account opent vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen je wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen zien of vastleggen.
We hebben het recht om een gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificatie, door u gekozen of door ons verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken uit te schakelen om welke reden dan ook of om geen enkele reden, inclusief als u naar onze mening een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden.

Inhoud van onze site
Onze Site bevat inhoud die eigendom is van, geëxploiteerd wordt door, in licentie gegeven wordt door en/of beheerd wordt door Bedrijf en die beschermd wordt door Amerikaanse en internationale intellectuele eigendomswetten met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten ("Inhoud site"). Bedrijf of zijn licentiegevers behouden alle rechten op dergelijke Site-inhoud. Bedrijf verleent u een beperkt, herroepelijk, niet-sublicentieerbaar recht om de Site-inhoud te bekijken en te gebruiken, uitsluitend voor uw interne gebruik van de Site. Daarnaast kan bepaalde Site-inhoud bestaan uit, maar is niet beperkt tot, pictogrammen, foto's, white papers, productdocumentatie, technologische overzichten en implementatiehandleidingen. Deze materialen mogen onder beperkte omstandigheden worden gebruikt in strikte overeenstemming met onze merkrichtlijnen en alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van bevoegd personeel van het bedrijf.
Deze Gebruiksvoorwaarden staan u toe de Site alleen voor uw interne zakelijke gebruik te gebruiken. Je mag het materiaal op de Site niet reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, in het openbaar vertonen, in het openbaar uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve als volgt:

 • Uw computer kan tijdelijk kopieën van dergelijke materialen in het RAM opslaan om toegang te krijgen tot deze materialen en ze te bekijken.
 • U kunt bestanden opslaan die automatisch in de cache van uw webbrowser worden opgeslagen om de weergave te verbeteren.
 • U mag één kopie van een redelijk aantal pagina's van de Site afdrukken [of downloaden] voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie.
 • Als wij desktop-, mobiele of andere applicaties aanbieden om te downloaden, mag u een enkele kopie downloaden naar uw computer of mobiele apparaat, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u akkoord gaat met onze licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor dergelijke applicaties.

Als we bepaalde inhoud op de Site voorzien van functies voor sociale media, kunt u de acties ondernemen die door dergelijke functies mogelijk worden gemaakt.
Dat mag niet:

 • Kopieën van materialen van de Site wijzigen.
 • Gebruik illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of andere afbeeldingen niet los van de begeleidende tekst.
 • Verwijderen of wijzigen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten uit kopieën van materialen van de Site.

U mag geen enkel deel van de Site of enige diensten of materialen die beschikbaar zijn via de Site openen of gebruiken voor commerciële doeleinden.

Als u gebruik wilt maken van materiaal op de Site anders dan uiteengezet in deze sectie, richt uw verzoek dan aan: marketing@brightsign.biz.

Als u enig deel van de Site afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of andere personen toegang verschaft tot enig deel van de Site in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om de Site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt retourneren of vernietigen. Geen enkel recht, titel of belang in of op de Site of enige inhoud op de Site wordt aan u overgedragen, en alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, worden door de Onderneming voorbehouden. Elk gebruik van de Site dat niet uitdrukkelijk door deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan, is een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Handelsmerken
De bedrijfsnaam, de handelsmerken, de bedrijfslogo's en alle gerelateerde namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag deze merken niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle andere namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op deze Site zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Software-inhoud
Software, zowel in bron- als binaire vorm, voorbeeldcode, API's, SDK's, bijbehorende documentatie en ander gerelateerd materiaal (gezamenlijk "Software-inhoud") kan beschikbaar zijn om te downloaden op bepaalde delen van de Site. Bedrijf of zijn licentiegevers bezitten en behouden alle rechten op dergelijke Software-inhoud, met inbegrip van alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.
Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verleent enig recht of licentie op Software-inhoud. Op Software-inhoud zijn afzonderlijke voorwaarden van toepassing en al het gebruik van Software-inhoud moet in overeenstemming zijn met de gespecificeerde licentie(s), waaronder, maar niet beperkt tot, de Softwarelicentieovereenkomst van het bedrijf en vrije/open source softwarelicenties, voor zover van toepassing.

Verboden gebruik
U mag de Site alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in de Site niet te gebruiken:

 • Op enigerlei wijze die in strijd is met toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving (waaronder, zonder beperking, wetten met betrekking tot de export van gegevens of software van en naar de VS of andere landen).
 • Met het doel minderjarigen uit te buiten, te schaden of op enigerlei wijze te proberen uit te buiten of te schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, te vragen om persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins.
 • Het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan de Inhoudsnormen in deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming reclame of promotiemateriaal verzenden of laten verzenden, met inbegrip van "junkmail", "kettingbrieven", "spam" of andere soortgelijke verzoeken.
 • Zich uit te geven of proberen uit te geven als het Bedrijf, een medewerker van het Bedrijf, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (inclusief, zonder beperking, door gebruik te maken van e-mailadressen of schermnamen die in verband staan met een van de voorgaande).
 • Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of plezier van de Site beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, de Onderneming of gebruikers van de Site kan schaden, of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien stemt u ermee in om niet:

 • De Site gebruiken op een manier die de Site zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of die het gebruik van de Site door een andere partij zou kunnen belemmeren, met inbegrip van hun vermogen om deel te nemen aan real-time activiteiten via de Site.
 • Gebruik van een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Site voor welk doel dan ook, met inbegrip van het controleren of kopiëren van materiaal op de Site.
 • Geen handmatige processen gebruiken om het materiaal op de Site te controleren of te kopiëren, of voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Apparaten, software of routines gebruiken die de goede werking van de Site verstoren.
 • Virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal introduceren.
 • Pogingen om onbevoegde toegang te krijgen tot delen van de Site, de server waarop de Site is opgeslagen of een server, computer of database die met de Site is verbonden, te verstoren, te hinderen, te beschadigen of te verstoren.
 • De site aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
 • Anderszins proberen de goede werking van de Site te verstoren.

Bijdragen van gebruikers
De Site kan prikborden, chatrooms, persoonlijke webpagina's of profielen, forums, bulletinboards en andere interactieve onderdelen bevatten (gezamenlijk "Interactieve diensten") waarmee gebruikers berichten kunnen plaatsen, indienen, publiceren, weergeven of verzenden naar andere gebruikers of andere personen (hierna "post") inhoud of materialen (gezamenlijk, "Bijdragen van gebruikers") op of via de Site.
Alle Bijdragen van Gebruikers moeten voldoen aan de Inhoudsnormen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden en ons Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik.

Gebruikersbijdragen die u op de Site plaatst, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Door een Gebruikersbijdrage op de Site te plaatsen, verleent u ons, onze gelieerde bedrijven en serviceproviders en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden het recht om dergelijk materiaal voor welk doel dan ook te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, uit te voeren, weer te geven, te distribueren en anderszins aan derden bekend te maken.

U verklaart en garandeert dat:

 • U bezit of beheert alle rechten in en op de Gebruikersbijdragen en hebt het recht om de hierboven verleende licentie te verlenen aan ons en onze gelieerde ondernemingen en serviceproviders, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden.
 • Al uw Gebruikersbijdragen voldoen en zullen voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

U begrijpt en erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersbijdragen die u indient of bijdraagt, en dat u, en niet het Bedrijf, volledig verantwoordelijk bent voor dergelijke inhoud, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en geschiktheid ervan.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van Gebruikersbijdragen die door jou of een andere gebruiker van de Site zijn geplaatst.

Inhoudelijke normen
Deze inhoudsnormen (de "Inhoudsnormen") zijn van toepassing op alle Bijdragen van gebruikers en het gebruik van Interactieve diensten. Bijdragen van gebruikers moeten in hun geheel voldoen aan alle toepasselijke federale, staats-, lokale en internationale wet- en regelgeving. Zonder het voorgaande te beperken, mogen Bijdragen van Gebruikers niet:

 • materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend of anderszins verwerpelijk is.
 • Seksueel expliciet of pornografisch materiaal, geweld of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd promoten.
 • Inbreuk maken op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendom of andere rechten van enige andere persoon.
 • de wettelijke rechten (met inbegrip van de rechten op publiciteit en privacy) van anderen schenden of materiaal bevatten dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de toepasselijke wet- of regelgeving of dat anderszins in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid
 • Een persoon kunnen misleiden.
 • Illegale activiteiten promoten of onwettige handelingen aanbevelen, promoten of ondersteunen.
 • Ergernis, ongemak of nodeloze angst veroorzaken of andere personen van streek kunnen maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren.
 • U voordoen als een andere persoon of uw identiteit of banden met een andere persoon of organisatie verkeerd voorstellen.
 • Commerciële activiteiten of verkoop omvatten, zoals wedstrijden, sweepstakes en andere verkoopbevorderende acties, ruilhandel of reclame.
 • De indruk wekken dat ze afkomstig zijn van of onderschreven worden door ons of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.

Inbreuk op auteursrecht
Als u van mening bent dat uw auteursrecht of andere rechten zijn geschonden, kunt u onze Aangewezen Vertegenwoordiger (zie hieronder) hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met de volgende informatie:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander recht
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt
 • Een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich bevindt op onze sites, netwerken of andere opslagplaatsen
 • Je adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet
 • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Onze Aangewezen Agent voor claims van schending van auteursrechten is:

 • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander recht
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt
 • Een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich bevindt op onze sites, netwerken of andere opslagplaatsen
 • Je adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet
 • Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

 

Algemeen juridisch adviseur
BrightSign LLC
Postbus 320250
Los Gatos, CA 95032-0104
E-mail: legal@brightsign.biz

Als het betwiste materiaal geplaatst is door een derde partij die door redelijke inspanningen geïdentificeerd kan worden, zullen we proberen de derde partij op de hoogte te stellen van de aanklacht. Als de derde partij reageert, zullen we u een kopie geven zodat u eventuele andere stappen kunt ondernemen die u gepast acht.

VOLGENS DE FEDERALE WETGEVING KUNT U, ALS U BEWUST EEN ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN GEEFT OVER HET FEIT DAT ONLINE MATERIAAL INBREUKMAKEND IS, STRAFRECHTELIJK WORDEN VERVOLGD WEGENS MEINEED EN CIVIELRECHTELIJK WORDEN GESTRAFT, MET INBEGRIP VAN GELDELIJKE SCHADEVERGOEDINGEN, GERECHTSKOSTEN EN ADVOCATENHONORARIA.

Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend bedoeld is om Bedrijf ervan op de hoogte te stellen dat er inbreuk is gepleegd op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal. De voorgaande vereisten zijn bedoeld om te voldoen aan de rechten en verplichtingen van het bedrijf onder de DMCA, inclusief 17 U.S.C. §512(c), maar vormen geen juridisch advies. Het kan raadzaam zijn om contact op te nemen met een advocaat met betrekking tot uw rechten en verplichtingen onder de DMCA en andere toepasselijke wetten.

Toezicht en handhaving; Beëindiging
We hebben het recht om:

 • Gebruikersbijdragen naar eigen goeddunken verwijderen of weigeren te plaatsen om welke reden dan ook.
 • Maatregelen te nemen met betrekking tot Gebruikersbijdragen die wij naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast achten, inclusief als wij van mening zijn dat een dergelijke Gebruikersbijdrage deze Gebruiksvoorwaarden schendt, inclusief de Inhoudsnormen, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van enige persoon of entiteit, een bedreiging vormt voor de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Site of het publiek, of aansprakelijkheid voor het Bedrijf kan creëren.
 • Uw identiteit of andere informatie over u bekendmaken aan derden die beweren dat door u geplaatst materiaal hun rechten schendt, met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.
 • Neem passende juridische stappen, inclusief maar niet beperkt tot verwijzing naar de wetshandhaving, voor illegaal of ongeautoriseerd gebruik van de Site.
 • Uw toegang tot de Site of een deel daarvan beëindigen of opschorten om welke reden dan ook of om geen enkele reden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Zonder het voorgaande te beperken, hebben wij het recht om onze volledige medewerking te verlenen aan wetshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons verzoeken of opdragen om de identiteit of andere informatie bekend te maken van iedereen die materiaal op of via de Site plaatst.

U DOET AFSTAND VAN ALLE CLAIMS TEGEN HET BEDRIJF OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS OF SERVICEPROVIDERS EN GAAT ERMEE AKKOORD HET BEDRIJF EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, LICENTIEHOUDERS EN SERVICEPROVIDERS TE VRIJWAREN VAN ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ACTIES DIE DOOR HET BEDRIJF EN EEN VAN DE VOORNOEMDE PARTIJEN ZIJN ONDERNOMEN TIJDENS OF ALS GEVOLG VAN ONDERZOEKEN NAAR U DOOR HET BEDRIJF, DERGELIJKE PARTIJEN OF WETSHANDHAVINGSINSTANTIES.

Hoewel we ernaar streven om al het materiaal te controleren voordat het op de site wordt geplaatst, kunnen we niet altijd zorgen voor onmiddellijke verwijdering van aanstootgevend materiaal nadat het is geplaatst. Dienovereenkomstig aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor enige actie of niet-actie met betrekking tot transmissies, communicaties of inhoud die door een gebruiker of derde partij wordt verstrekt. Wij zijn jegens niemand aansprakelijk of verantwoordelijk voor het uitvoeren of niet uitvoeren van de activiteiten die in dit gedeelte worden beschreven.

Vertrouwen op gepubliceerde informatie
De informatie op of via de Site wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Wij staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Het vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is geheel op eigen risico. Wij wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeien uit het vertrouwen dat u of een andere bezoeker van de Site in dergelijke materialen stelt, of door iemand die op de hoogte wordt gesteld van de inhoud ervan.

Deze Site kan inhoud bevatten die door derden is geleverd, inclusief materiaal dat door andere gebruikers, bloggers en externe licentiegevers, syndicators, aggregators en/of rapportageservices is geleverd. Alle verklaringen en/of meningen die in deze materialen worden geuit, en alle artikelen en antwoorden op vragen en andere inhoud, anders dan de inhoud die door het bedrijf wordt geleverd, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die deze materialen levert. Deze materialen weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van het bedrijf. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van materialen die door derden worden geleverd.

Wijzigingen aan de site
We kunnen de inhoud van deze Site van tijd tot tijd bijwerken, maar de inhoud is niet noodzakelijkerwijs volledig of up-to-date. Al het materiaal op de Site kan op een bepaald moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

Online aankopen en andere voorwaarden
Alle aankopen via de Site of andere transacties voor de verkoop van onze producten of diensten die via de Site tot stand zijn gekomen, of die het gevolg zijn van door u afgelegde bezoeken, vallen onder onze Verkoopvoorwaardendie hierbij in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

Er kunnen ook aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, diensten of functies van de Site. Al deze aanvullende voorwaarden worden hierbij door deze verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Linken naar de site en functies voor sociale media
U mag een link naar onze homepage plaatsen, mits u dit doet op een manier die eerlijk en legaal is en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Deze Site kan bepaalde functies voor sociale media bieden waarmee u:

 • Link vanaf uw eigen sites of bepaalde sites van derden naar bepaalde inhoud op deze Site.
 • E-mails of andere berichten met bepaalde inhoud, of koppelingen naar bepaalde inhoud, op deze Site te verzenden.
 • Beperkte delen van de inhoud van deze Site weergeven of lijken weer te geven op uw eigen Sites of op bepaalde Sites van derden.

U mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals ze door ons worden geleverd en uitsluitend met betrekking tot de inhoud waarmee ze worden weergegeven, en anders in overeenstemming met eventuele aanvullende voorwaarden die wij met betrekking tot dergelijke functies verstrekken. Behoudens het voorgaande mag u niet:

 • Een koppeling tot stand brengen vanaf een Site die niet uw eigendom is.
 • Ervoor zorgen dat de Site of delen ervan worden weergegeven op, of lijken te worden weergegeven door, een andere site, bijvoorbeeld door framing, deep linking of in-line linking.
 • Linken naar enig ander deel van de Site dan de homepage.
 • Anderszins handelingen verrichten met betrekking tot de materialen op deze Site die niet in overeenstemming zijn met enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in om met ons samen te werken om ongeoorloofde framing of koppeling onmiddellijk te doen stoppen. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder kennisgeving in te trekken.
We kunnen alle of een deel van de sociale mediafuncties en koppelingen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken uitschakelen.

Websites van derden
Als de Site koppelingen naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Dit geldt ook voor links in advertenties, inclusief banneradvertenties en gesponsorde links. Wij hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Als u besluit om een van de sites van derden te bezoeken die aan deze site zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico en onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van dergelijke sites.

Internationaal gebruik
De eigenaar van de Site is gevestigd in de staat Californië in de Verenigde Staten en wij bieden deze Site aan voor gebruik door personen die zich in de Verenigde Staten bevinden. Wij verklaren niet dat de Site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten. Toegang tot de Site is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Als u de Site bezoekt vanaf een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale en andere toepasselijke wetten.

AFWIJZING VAN GARANTIES
U begrijpt dat wij niet kunnen garanderen of waarborgen dat bestanden die beschikbaar zijn voor downloaden van het internet of de site vrij zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten onze site voor eventuele reconstructie van verloren gegevens. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN DISTRIBUTED DENIAL-OF-SERVICE-AANVAL, VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERPROGRAMMA'S, GEGEVENS OF ANDER EIGENDOMSMATERIAAL KAN INFECTEREN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE OF VIA DE SITE VERKREGEN DIENSTEN OF ITEMS, OF ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN DOOR U VAN MATERIAAL DAT OP DE SITE OF OP EEN DAARAAN GEKOPPELDE SITE IS GEPLAATST.

UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE U VIA DE SITE VERKRIJGT, IS OP EIGEN RISICO. DE SITE, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN, WORDEN GELEVERD OP EEN 'AS IS'- EN 'AS AVAILABLE'-BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET. NOCH HET BEDRIJF NOCH ENIGE PERSOON VERBONDEN AAN HET BEDRIJF GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART NOCH GARANDEERT HET BEDRIJF, NOCH ENIGE AAN HET BEDRIJF VERBONDEN PERSOON, DAT DE SITE, DE INHOUD ERVAN OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT DE SITE OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA DE SITE WORDEN VERKREGEN ANDERSZINS AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN.

VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, WIJST HET BEDRIJF HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS HET BEDRIJF OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, INKOMSTENDERVING, WINSTDERVING VERLIES VAN ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL EN VERLIES VAN GEGEVENS, ONGEACHT OF DIT WORDT VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DIT KAN WORDEN VOORZIEN, ONDER WELKE JURIDISCHE THEORIE DAN OOK, IN ELK GEVAL VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DE SITE, DAARAAN GEKOPPELDE SITES, INHOUD OP DE SITE OF DERGELIJKE ANDERE SITES. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN OF RECHTSZAKEN HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U HET BEDRIJF IN DE AFGELOPEN ZES (6) MAANDEN HEBT BETAALD, OF, INDIEN HOGER, HONDERD DOLLAR ($100).

HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

VRIJWARING
U gaat ermee akkoord het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, licentiegevers en serviceproviders, en zijn en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aannemers, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, prijzen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw Gebruikersbijdragen, elk gebruik van de inhoud van de Site, diensten en producten anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, of uw gebruik van informatie verkregen van de Site.

Inwoners van Californië: u doet uitdrukkelijk afstand van CA Civil Code §1542, waarin staat: "Een algemene vrijstelling heeft geen betrekking op vorderingen waarvan de schuldeiser of vrijgevende partij het bestaan niet kent of vermoedt ten gunste van hem of haar op het moment van het uitvoeren van de vrijstelling en die, indien bekend bij hem of haar, zijn of haar schikking met de schuldenaar of vrijgestelde partij wezenlijk zou hebben beïnvloed."

Toepasselijk recht en jurisdictie
Alle aangelegenheden met betrekking tot de Site en deze Gebruiksvoorwaarden, en alle geschillen of vorderingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden (in elk geval, met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat Californië, zonder effect te geven aan een keuze of conflict van wettelijke bepalingen of regels (van de staat Californië of een ander rechtsgebied).

GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN UW GEBRUIK VAN DE SITE WORDEN BESLECHT DOOR BINDENDE ARBITRAGE ZOALS HIERONDER BEPAALD. DOOR IN TE STEMMEN MET BINDENDE ARBITRAGE DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN HET RECHT OM GESCHILLEN VOOR TE LEGGEN AAN EEN RECHTBANK, INCLUSIEF HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK. ALS OM WELKE REDEN DAN OOK EEN CLAIM WORDT BEHANDELD IN DE RECHTBANK IN PLAATS VAN IN ARBITRAGE, DOEN WE ALLEBEI AFSTAND VAN ENIG RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK. WE STEMMEN ER OOK ALLEBEI MEE IN DAT U OF WIJ EEN RECHTSZAAK KUNNEN AANSPANNEN OM INBREUK OP OF ANDER MISBRUIK VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN TE VOORKOMEN. ELKE RECHTSVORDERING DIE U HEBT MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE SITE MOET WORDEN INGESTELD BINNEN ÉÉN JAAR NADAT DE VORDERING OF RECHTSGROND ONTSTAAT.

Alle andere geschillen die niet onderworpen zijn aan arbitrage onder de Bindende Arbitragebepaling hieronder en die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of de Site moeten uitsluitend worden voorgelegd aan een staats- of federale rechtbank in de County of Santa Clara, Californië, hoewel wij het recht behouden om een rechtszaak, actie of procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden in het land waar u woont of een ander relevant land. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van rechtsbevoegdheid over u door dergelijke rechtbanken en van het rechtsgebied van dergelijke rechtbanken.

BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIE
In het geval van een geschil tussen u en ons met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, de Website en/of producten of diensten die zijn aangeschaft via de Website, komen u en het Bedrijf overeen om eerst een kennisgeving van geschil te sturen naar de andere partij. Dit is een schriftelijke verklaring waarin de naam, het adres en de contactgegevens worden vermeld van de partij die de kennisgeving doet, de feiten die aanleiding geven tot het geschil en de gevraagde opluchting. U moet een kennisgeving van geschil per e-mail sturen naar legal@brightsign.biz. We sturen elke kennisgeving van een geschil naar u via de contactgegevens die we van u hebben. U en het Bedrijf zullen elk geschil proberen op te lossen door informele onderhandeling binnen 30 dagen na de datum waarop het bericht van geschil is verzonden. Als we niet in staat zijn om een geschil op te lossen door middel van onderhandelingen, gaat u ermee akkoord dat geschillen moeten worden opgelost door middel van bindende arbitrage in plaats van door een rechtbank, op voorwaarde dat u vorderingen kunt indienen bij een kleine rechtbank als uw vorderingen daarvoor in aanmerking komen. De Federal Arbitration Act en de federale arbitragewet zijn van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden. Er is geen rechter of jury bij arbitrage en de rechterlijke toetsing van een arbitraal vonnis is beperkt. Het is belangrijk dat u begrijpt dat de beslissing van de arbiter bindend is en als vonnis kan worden ingevoerd in elke bevoegde rechtbank.

Om een arbitrageprocedure te starten, moet u een brief met een verzoek om arbitrage en een beschrijving van uw claim sturen naar legal@brightsign.biz met "Arbitrageverzoek" in de onderwerpregel. U kunt ook per post contact met ons opnemen op

BrightSign LLC
Postbus 320250
Los Gatos, CA 95032-0104
T.a.v.: Algemeen juridisch adviseur

De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association ("AAA") volgens haar regels, inclusief de aanvullende procedures van de AAA voor consumentengeschillen. De regels van de AAA zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. De betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten wordt geregeld door de regels van de AAA. We vergoeden deze kosten voor claims met een totale waarde van minder dan $10.000, tenzij de arbiter bepaalt dat de claims lichtzinnig zijn. Op dezelfde manier zullen we geen beroep doen op advocatenhonoraria en kosten in de arbitrage, tenzij de arbiter bepaalt dat de vorderingen lichtzinnig zijn. U kunt ervoor kiezen om de arbitrage uit te laten voeren per telefoon, op basis van schriftelijke stukken, of persoonlijk in het district waar u woont of op een andere onderling overeengekomen locatie.

ALLE CLAIMS MOETEN WORDEN INGEDIEND IN DE INDIVIDUELE HOEDANIGHEID VAN DE PARTIJEN EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE ACTIE, ACTIE VAN EEN ADVOCAAT-GENERAAL OF ANDERE REPRESENTATIEVE PROCEDURE. DEZE VERKLARING VAN AFSTAND IS VAN TOEPASSING OP GROEPSARBITRAGE. U gaat ermee akkoord alleen met het Bedrijf te arbitreren in uw individuele hoedanigheid en niet als vertegenwoordiger of lid van een groep of in een geconsolideerde of representatieve procedure. Als zodanig mogen uw claims niet worden samengevoegd met andere claims en is er geen bevoegdheid voor een geschil om te worden gearbitreerd op een class-action basis of gebracht door een vermeende class-vertegenwoordiger. Geen enkele arbitrage of procedure kan worden gecombineerd met een andere zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen bij de arbitrage of procedure. Als de afstandsverklaring van groepsacties onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden voor alle of sommige delen van een geschil, zullen die delen worden gescheiden en worden behandeld in een rechtbank, terwijl de resterende delen worden behandeld in arbitrage.

Niettegenstaande het voorgaande zal, indien meer dan één arbitrage onder deze Arbitrageovereenkomst wordt ingeleid en een partij beweert dat twee of meer arbitrages wezenlijk met elkaar verband houden en dat de kwesties in één procedure moeten worden behandeld, de arbiter die in de eerst ingeleide procedure wordt gekozen, bepalen of, in het belang van rechtvaardigheid en efficiëntie, de procedures voor die arbiter moeten worden geconsolideerd.

Voor bepaalde claims, zoals schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten, behouden we ons het recht voor om een voorlopige voorziening te vragen bij een bevoegde rechtbank. Alle arbitrages worden gestart in Santa Clara County, Californië.

Alle aspecten van de arbitrageprocedure en alle uitspraken, beslissingen of uitspraken van de arbiter zijn strikt vertrouwelijk ten gunste van alle partijen.

Verklaring van afstand en scheidbaarheid
Geen verklaring van afstand door het Bedrijf van een voorwaarde of conditie uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van deze voorwaarde of conditie of een verklaring van afstand van enige andere voorwaarde of conditie, en het niet doen gelden door het Bedrijf van een recht of bepaling onder deze Gebruiksvoorwaarden zal geen verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling inhouden.

Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank of ander bevoegd gerechtshof, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of beperkt tot een minimum dat zodanig is dat de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Gehele overeenkomst
De Gebruiksvoorwaarden, ons Privacybeleid en de andere voorwaarden, documenten en beleidsregels die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, vormen de enige en volledige overeenkomst tussen jou en BrightSign LLC met betrekking tot de Site en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Site.

Uw opmerkingen en zorgen
Deze site wordt beheerd door BrightSign LLC gevestigd te P.O. Box 320250, Los Gatos, CA 95032-0104.
Gelieve uw feedback, commentaar of bezorgdheid met betrekking tot de Site te richten aan: support@brightsign.biz.