Download onze nieuwste BrightSign-software

Garantie en informatie over regelgeving

Garantie en informatie over regelgeving

FCC-regels, deel 15.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

 • De ontvangstantenne heroriënteren of verplaatsen
 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger
 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 • Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
 • Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Verantwoordelijke partij:

BrightSign, LLC.

Postbus 320250. Los Gatos, CA. 95032-0104

Telefoon VS: 1-408-852-9263

ICES-003 Klasse B Opmerking:

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Avis NMB-003, Klasse B

Nalevingsverklaring Europese Gemeenschap

Dit product is in overeenstemming met de beschermingseisen van de EG-richtlijn 892004/108/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit. BrightSign, LLC. kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het niet voldoen aan de beschermingsvereisten als gevolg van een niet-aanbevolen wijziging van het product.Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor apparatuur van Klasse B voor informatietechnologie volgens CISPR 22 / Europese norm EN 55022 en EN 55024. De limieten voor Klasse B-apparatuur zijn afgeleid voor typische omgevingen om redelijke bescherming te bieden tegen interferentie met gelicentieerde communicatieapparaten. Er moeten goed afgeschermde en geaarde kabels en connectoren worden gebruikt om de kans op storing van radio- en tv-communicatie en andere elektrische of elektronische apparatuur te beperken.

Conformiteitsverklaring, R&TTE-richtlijn 1999/5/EG

Dit product is in overeenstemming met de eisen van Richtlijn 1999/5/EG en voldoet aan de essentiële eisen van §3 en de andere relevante bepalingen van de FTEG (Artikel 3 van de R&TTE-richtlijn), wanneer het wordt gebruikt voor het beoogde doel. Middelen om de conformiteit met de essentiële eisen aan te tonen (gebruikte normen/specificaties): EN 60950-1, EN 301 489-17:V2.1.1, EN 301 489-1:V1.8.1, EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN 55020:2007, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-4:2004 en EN 300 328:V1.7.1.

Draadloos bedieningskanaal voor verschillende domeinen

Landcode-selectiefunctie die moet worden uitgeschakeld voor producten die op de markt worden gebracht in de VS/CANADA.N. Amerika 2.412-2.462 GHz Ch01 t/m CH11Japan 2.412-2.484 GHz Ch01 t/m Ch14Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 t/m Ch13

Frankrijk beperkte draadloze frequentiebanden

Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. Het in het slechtste geval maximaal toegestane vermogen binnenshuis is:

 • 10mW voor de gehele 2,4 GHz-band (2400 MHz-2483,5 MHz)
 • 100mW voor frequenties tussen 2446,5 MHz en 2483,5 MHz

Kanalen 10 tot en met 13 werken in de band 2446,6 MHz tot 2483,5 MHz. Er zijn weinig mogelijkheden voor gebruik buitenshuis: Op privéterrein of op privéterrein van publieke personen is het gebruik onderworpen aan een voorafgaande autorisatieprocedure door het Ministerie van Defensie, met een maximaal toegestaan vermogen van 100mW in de band 2446,5-2483,5 MHz. Gebruik buitenshuis op openbaar eigendom is niet toegestaan. In de hieronder vermelde afdelingen, voor de volledige 2,4 GHz-band:

 • Maximaal toegestaan vermogen binnenshuis is 100mW
 • Maximaal toegestaan vermogen buitenshuis is 10mW

Afdelingen waarin het gebruik van de 2400-2483,5 MHz band is toegestaan met een EIRP van minder dan 100mW binnenshuis en minder dan 10mW buitenshuis:

 • 01 Ain Orientales 02 Aisne 03 Allier
 • 05 Hautes Alpes 08 Ardennen 09 Ariège
 • 11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
 • 24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme
 • 32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
 • 41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche
 • 55 Maas 58 Nièvre 59 Nord
 • 60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme
 • 64 Pyreneeën Atlantique 66 Pyreneeën 67 Bas Rhin
 • 68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire
 • 75 Parijs 82 Tarn et Garonne
 • 84 Vaucluse 88 Vogezen 89 Yonne
 • 90 Territoire de Belfort 94 Val de Marne

Deze vereiste zal na verloop van tijd waarschijnlijk veranderen, waardoor u uw draadloze LAN-kaart in meer gebieden in Frankrijk kunt gebruiken. Neem contact op met ART voor de meest recente informatie (www.art-telecom.fr)BrightSign Draadloze (WiFi) apparaten verzenden minder dan 100mW, maar meer dan 10mW.

UL-veiligheidsberichten

Vereist voor UL 1459 voor telecommunicatie (telefoon)apparatuur die is bedoeld om elektrisch te worden aangesloten op een telecommunicatienetwerk met een bedrijfsspanning ten opzichte van aarde van maximaal 200 V piek, 300 V piek-top en 105 V rms, en die is geïnstalleerd of wordt gebruikt in overeenstemming met de National Electrical Code (NFPA 70).Bij gebruik van de BrightSign-speler moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico van brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te beperken, waaronder de volgende:

 • NIET gebruiken in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, aanrecht of wastobbe, in een vochtige kelder of bij een zwembad.
 • NIET gebruiken tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.
 • NIET gebruiken in de buurt van een gaslek.

BrightSign gekocht bij winkel.brightsign.biz wordt gedekt door een jaar garantie op onderdelen en arbeid. Als uw BrightSign-product om wat voor reden dan ook niet goed werkt en de klantenservice u niet kan helpen bij het oplossen van uw probleem, kunt u het volgende doen neem contact met ons op voor een RMA en er zal contact met je worden opgenomen met instructies voor het retourneren (je moet het apparaat binnen 90 dagen retourneren). Uw product zal worden vervangen zonder kosten. Verzendkosten worden niet betaald door BrightSign.

Garantie en Retourbeleid

Beperkte garantie

BrightSign ® garandeert het BrightSign product tegen defecten in materialen en vakmanschap bij normaal gebruik voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van aankoop. Indien BrightSign vaststelt dat het BrightSign-product defect is, zal BrightSign, naar eigen keuze, ofwel het apparaat repareren of het apparaat vervangen door een nieuw of gereviseerd BrightSign-product of een gelijkwaardig model van het BrightSign-product, zonder kosten voor de klant. HET VOORGAANDE VORMT DE ENIGE VERPLICHTING VAN BRIGHTSIGN EN UW EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID IN HET GEVAL VAN EEN INBREUK OP DEZE BEPERKTE GARANTIE.

Omvang van en beperking op garantie

De garantie op het BrightSign-product is beperkt tot de reparatie of vervanging van defecte apparaten zoals beschreven in Beperkte garantie hierboven. Deze garantie dekt geen training of opleiding van de klant, installatie, instellingen of problemen met signaalontvangst. Deze garantie dekt ook geen problemen met betrekking tot de inhoud die wordt gebruikt met het BrightSign-product. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, of wijziging van, of aan enig onderdeel van, het BrightSign product. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist onderhoud of onjuiste bediening van het BrightSign-product, aansluiting op onjuiste spanning of pogingen tot reparatie door iemand anders dan een faciliteit geautoriseerd door BrightSign om uw BrightSign-product te onderhouden.

Garantie disclaimer

DE HIERBOVEN VERMELDE BEPERKTE GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN ZIJN EXCLUSIEF EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE, MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE, UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE, VOORTVLOEIENDE UIT DE GANG VAN ZAKEN OF HANDELSGEBRUIK, OF WETTELIJKE GARANTIES. ALLE ANDERE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN, RUSTIG GENOT EN NAUWKEURIGHEID ZIJN UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN. DE GARANTIE VAN BRIGHTSIGN IS NIET VAN TOEPASSING OP ENIGE AFZONDERLIJK IN LICENTIE GEGEVEN CODE. DEZE GARANTIES GELDEN ALLEEN VOOR BRIGHTSIGN-PRODUCTEN DIE BIJ BRIGHTSIGN OF EEN ERKENDE BRIGHTSIGN-DISTRIBUTEUR ZIJN AANGESCHAFT. DE KLANT HEEFT NIET HET RECHT OM GARANTIES OF VERKLARINGEN NAMENS BRIGHTSIGN AAN DERDEN TE VERSTREKKEN OF DOOR TE GEVEN EN ZAL ALLE MAATREGELEN NEMEN DIE NODIG ZIJN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT NOCH DE KLANT NOCH HAAR DISTRIBUTEURS, AGENTEN OF WERKNEMERS GARANTIES OF VERKLARINGEN NAMENS BRIGHTSIGN AAN DERDEN VERSTREKKEN OF DOORGEVEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL BRIGHTSIGN OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEVOLGSCHADE, SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE, OF VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST OF GEGEVENS OF GEBRUIK OF VOOR DE KOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN, HETZIJ CONTRACTUEEL OF DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET BRIGHTSIGN-PRODUCT OF UW GEBRUIK ERVAN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN BRIGHTSIGN OF HAAR LEVERANCIERS MET BETREKKING TOT HET BRIGHTSIGN-PRODUCT HOGER ZIJN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET BRIGHTSIGN-PRODUCT. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor bepaalde incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de uitsluitingen die hierboven worden genoemd mogelijk niet op jou van toepassing zijn.BrightSign's Garantie en regelgeving verklaring is ook beschikbaar als download.