Download onze nieuwste BrightSign-software

Servicevoorwaarden BSN.Cloud

Bijgewerkt op 17 maart 2020

Servicevoorwaarden BSN.Cloud

DEZE BSN.CLOUD DIENSTVOORWAARDEN (deze "VOORWAARDEN") GELDEN OP UW TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE ONLINE CONTENT-, DISTRIBUTIE- EN APPARATUURBEHEERSDIENSTEN (DE "DIENSTEN") AANGEBODEN DOOR BRIGHTSIGN LLC ("BRIGHTSIGN", "WIJ", "ONS" OF "ONS"). DOOR EEN BESTELLING TE PLAATSEN, DOOR TE KLIKKEN OM DEZE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN OF DOOR DE DIENSTEN OF GERELATEERDE DIENSTEN TE GEBRUIKEN OF TE OPENEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE VOORWAARDEN. ALS U DE SERVICES GEBRUIKT NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE ENTITEIT, WORDT MET "KLANT" OF "U" DIE ENTITEIT BEDOELD EN BINDT U DIE ENTITEIT AAN DEZE VOORWAARDEN. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U DE WETTELIJKE BEVOEGDHEID HEBT OM DEZE VOORWAARDEN AAN TE GAAN EN DAT, ALS DE KLANT EEN ENTITEIT IS, DEZE VOORWAARDEN EN ELK BESTELFORMULIER ZIJN AANGEGAAN DOOR EEN WERKNEMER OF AGENT MET ALLE NOODZAKELIJKE BEVOEGDHEDEN OM DIE ENTITEIT AAN DEZE VOORWAARDEN TE BINDEN. DEZE VOORWAARDEN OMVATTEN ALLE BESTELFORMULIEREN EN ALLE BELEIDSREGELS OF BIJLAGEN DIE ZIJN GEKOPPELD AAN OF WAARNAAR WORDT VERWEZEN IN DEZE VOORWAARDEN.

ALS U ZICH REGISTREERT VOOR EEN GRATIS PROEFPERIODE VAN ONZE DIENSTEN, ZIJN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DIE GRATIS PROEFPERIODE.

De Services zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13. Als je tussen 13 en 18 jaar oud bent (of tussen 13 en de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid in het rechtsgebied waar je woont), mag je de Services alleen gebruiken met toestemming van je ouder of wettelijke voogd die ermee instemt gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

We kunnen deze Voorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken wijzigen. Wijzigingen aan deze Voorwaarden gelden niet met terugwerkende kracht en worden van kracht veertien dagen nadat ze zijn gepubliceerd of veertien dagen na de datum van onze kennisgeving per e-mail aan u (indien van toepassing). De datum van de laatste herziening wordt bovenaan deze pagina vermeld. Uw gebruik van de Services na de datum waarop wijzigingen van kracht worden, houdt in dat u de gewijzigde Voorwaarden accepteert.

DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN ARBITRAGEOVEREENKOMST, DIE, MET BEPERKTE UITZONDERING, VEREIST DAT U CLAIMS DIE U TEGEN ONS HEBT, ONDERWERPT AAN BINDENDE EN DEFINITIEVE ARBITRAGE. ONDER DE ARBITRAGEOVEREENKOMST, (1) IS HET U ALLEEN TOEGESTAAN OM OP INDIVIDUELE BASIS VORDERINGEN TEGEN BRIGHTSIGN IN TE DIENEN, NIET ALS EISER OF GROEPSLID IN EEN COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE, EN (2) IS HET U ALLEEN TOEGESTAAN OM OP INDIVIDUELE BASIS GENOEGDOENING TE ZOEKEN (WAARONDER GELDELIJKE GENOEGDOENING, EEN GERECHTELIJK BEVEL EN DECLARATOIRE GENOEGDOENING).

1. DIENSTEN

1.1 Toegang verlenen. Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden en de betaling van de toepasselijke vergoedingen, zal BrightSign commercieel redelijke inspanningen gebruiken om de Diensten aan u te leveren, en verleent u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk recht op toegang tot en het gebruik van de Diensten met een of meer van onze Apparaten, tijdens uw van toepassing zijnde abonnementstermijn, uitsluitend voor uw interne zakelijke doeleinden.

1.2 Gebruik door anderen. U kunt uw Gebruikers toestaan om de Diensten te gebruiken, op voorwaarde dat hun gebruik uitsluitend in uw voordeel is en in overeenstemming met deze Voorwaarden. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Diensten door uw Gebruikers en voor de naleving van deze Voorwaarden door uw Gebruikers.

1.3 Abonnementen en automatische verlengingen. Voor Services die als abonnement worden verkocht, is de termijn van dergelijke abonnementen ("Termijn") zoals aangegeven in het Bestelformulier en gaat deze in op de datum van aankoop (en niet op de datum van het eerste gebruik). Tenzij anders bepaald in een Bestelformulier, zal het abonnement automatisch vernieuwen aan het einde van de van toepassing zijnde termijn ("Verlengingstermijn"), en we zullen automatisch uw creditcard in ons bestand of u factureren als u vooraf goedgekeurde voorwaarden met beschikbaar krediet bij ons voor de Verlengingstermijn, tenzij u tijdig uw abonnement opzeggen. BrightSign zal u op de hoogte op het e-mailadres dat we in ons bestand hebben in de aanloop naar uw Verlengingstermijn, en bieden u een optie om uw abonnement te annuleren.

1.4 Ondersteuning. Ondersteuning is beschikbaar voor huidige abonnees via e-mail op support@brightsign.biz. Klanten kunnen ook extra ondersteuningsopties kopen zoals beschreven op http://support.brightsign.biz.

1.5 Wijzigingen. BrightSign behoudt zich het recht voor om ongeplande updates of verbeteringen aan te brengen in de diensten, en te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, een deel van de diensten op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving. BrightSign zal commercieel redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte van de wijzigingen, maar is niet verplicht om dit te doen. U gaat ermee akkoord dat BrightSign niet aansprakelijk is voor u of een andere partij voor een wijziging, schorsing of afschrijving van een wezenlijk kenmerk of functionaliteit.

1.6 Beperkingen gegevensgebruik.Diensten kunnen worden onderworpen aan het gebruik limieten die in uw Bestelformulier of Documentatie. Als u uw contractuele gebruikslimiet overschrijdt, bent u verantwoordelijk voor het overschrijden van de kosten en BrightSign zal u factureren voor dergelijke kosten, in overeenstemming met de "Vergoedingen en betalingsvoorwaarden" sectie hieronder. U bent ook zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die u maakt onder een derde partij provider data plan.

2. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN DE KLANT

2.1 Verantwoordelijkheden van de klant. De Klant zal (a) verantwoordelijk zijn voor de naleving door de Gebruikers van deze Voorwaarden, de Documentatie en de toepasselijke Bestelformulieren, (b) verantwoordelijk zijn voor de juistheid, kwaliteit en rechtmatigheid van Klantgegevens, de wijze waarop de Klant Klant Klantgegevens heeft verkregen, het gebruik door de Klant van Klantgegevens met de Diensten, en de interoperabiliteit van toepassingen van derden met de Diensten, (c) commercieel redelijke inspanningen te gebruiken om onbevoegde toegang tot of gebruik van de Diensten te voorkomen, en BrightSign onmiddellijk op de hoogte van een dergelijke onbevoegde toegang of gebruik, (d) gebruik maken van de Diensten alleen in overeenstemming met deze Voorwaarden, de Documentatie, de Beleid voor acceptabel gebruik, de toepasselijke Bestelformulieren, en de toepasselijke wet-en regelgeving van de overheid, en (e) te voldoen aan de voorwaarden van de dienstverlening van toepassingen van derden. Elk gebruik van de Diensten in strijd met het voorgaande, dat naar het oordeel van BrightSign bedreigt de veiligheid, integriteit of beschikbaarheid van de Diensten, kan leiden tot onmiddellijke opschorting van het abonnement van de Klant of andere toegang tot of het gebruik van de Diensten.

2.2 Gebruiksbeperkingen. De Klant zal niet (a) de Diensten beschikbaar stellen aan anderen dan zijn Gebruikers, of de Diensten gebruiken ten behoeve van anderen dan zijn Gebruikers, tenzij uitdrukkelijk vermeld in een Bestelformulier of de Documentatie, (b) enig deel van de Diensten verkopen, doorverkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, distribueren, beschikbaar stellen, verhuren of leasen, of enig deel van de Diensten opnemen in een servicebureau of outsourcingaanbod, (c) de Services of enige Toepassing van Derden te gebruiken voor het opslaan of verzenden van inbreukmakend, lasterlijk of anderszins onwettig of onrechtmatig materiaal, of voor het opslaan of verzenden van materiaal dat inbreuk maakt op de rechten van derden, (d) de Services of enige Toepassing van Derden te gebruiken voor het opslaan of verzenden van kwaadaardige of schadelijke code, (e) de integriteit of prestaties van de Services of de daarin opgenomen gegevens te verstoren of te verstoren, (f) proberen om onbevoegde toegang te krijgen tot de Diensten of de bijbehorende systemen of netwerken, (g) toestaan van directe of indirecte toegang tot of het gebruik van de Diensten op een manier die een contractuele gebruikslimiet omzeilt, of gebruik maken van de Diensten om toegang te krijgen tot of gebruik maken van een BrightSign intellectuele eigendom, behalve zoals toegestaan onder deze Voorwaarden, een Bestelformulier, of de Documentatie, (h) te wijzigen, kopiëren, of afgeleide werken maken op basis van de Diensten of een deel, functie, functie of gebruikersinterface daarvan, (i) frame of spiegelen een deel van een van de Diensten, met uitzondering van framing op eigen intranetten van de Klant of anderszins voor haar eigen interne zakelijke doeleinden of zoals toegestaan in de Documentatie, (j) demonteren, reverse-engineering, of decompileren van de Diensten. Je mag ook geen toegang krijgen tot de Services om (1) de functionaliteit ervan te evalueren of te controleren of voor andere benchmarkingdoeleinden; (2) ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Services te kopiëren in een poging om een concurrerend product of een concurrerende service te bouwen, of (3) te bepalen of de Services binnen de reikwijdte van een octrooi vallen.

3. OPSCHORTING VAN DIENSTEN

BrightSign kan opschorten en deactiveren onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving uw gebruik van en toegang tot de Diensten in het geval van een inbreuk of dreigende inbreuk op de veiligheid of integriteit van de Diensten of een schending of dreigende schending van beperkingen of voorwaarden in deze Voorwaarden, of om andere noodsituatie of juridische redenen. BrightSign behoudt zich het recht voor om uw account en het gebruik van de Diensten te controleren om te bevestigen dat uw gebruik in overeenstemming is met de Documentatie en deze Voorwaarden en alle van toepassing zijnde Bestelformulieren. We kunnen ook openbaar maken een deel van uw Klantgegevens of elektronische communicatie om te voldoen aan de wet of een verzoek van de overheid, of als dat nodig is om de rechten of eigendom van BrightSign of een derde partij te beschermen. BrightSign kan ook opschorten van uw toegang tot de diensten in het geval uw betaling te laat is. BrightSign is niet aansprakelijk jegens u, uw Gebruikers, of enige andere derde partij voor een opschorting op grond van dit artikel. BrightSign behoudt zich ook het recht voor om alle Klantgegevens te verwijderen van haar servers in zijn redelijke discretie in het geval van een schorsing op grond van dit artikel en het uitschakelen van uw toegang tot Applicaties van derden. Om twijfel te voorkomen, blijft u verantwoordelijk voor de betaling van de toepasselijke vergoedingen tijdens een opschortingsperiode onder deze Sectie.

4. EIGENDOMSRECHT

4.1 Voorbehoud van rechten. Onder voorbehoud van de beperkte rechten uitdrukkelijk verleend hieronder, BrightSign en haar licentiegevers behouden zich al hun recht, titel en belang in en op de Diensten, de Apparaten, de Documentatie, de Systeemgegevens, BrightSign Vertrouwelijke Informatie, en alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van alle wijzigingen en afgeleide werken daarvan. Geen rechten worden verleend aan u in deze Voorwaarden, behalve zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet.

4.2 Feedback. U kunt van tijd tot tijd aan BrightSign suggesties, opmerkingen, correcties, of aanbevelingen voor verbeteringen of verbeteringen, nieuwe functies of functionaliteit of andere feedback ("Feedback").met betrekking tot de Diensten, de Apparaten, of andere BrightSign producten of diensten. Alle feedback die u indient bij ons zal niet worden beschouwd als uw vertrouwelijke informatie. BrightSign zal de volledige discretie om te bepalen of de feedback te implementeren. U verleent hierbij aan BrightSign een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty-vrij, en volledig overdraagbare licentie om de feedback op te nemen in een van BrightSign producten of diensten, te gebruiken, te reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te distribueren, afgeleide werken voor te bereiden, en om anders volledig uit te oefenen en de feedback te exploiteren voor enig doel, zonder verwachting of verplichting tot vergoeding van welke aard dan ook.

4.3 Handelsmerken. De BrightSign naam, merken en logo's zijn handelsmerken en dienstmerken van BrightSign (gezamenlijk de "BrightSign handelsmerken"), en kunnen worden gebruikt door u alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van BrightSign en in overeenstemming met BrightSign stijlgids beschikbaar op BrightSign's website.

4.4 Publiciteit. U zult geen persbericht of andere openbare verklaring met betrekking tot uw relatie met BrightSign of deze Voorwaarden, tenzij vooraf schriftelijk goedgekeurd door BrightSign gemachtigde vertegenwoordiger. BrightSign kan u identificeren als een klant door het gebruik van uw naam, handelsmerk en / of logo in zijn marketingmateriaal, presentaties en websites, in overeenstemming met uw branding richtlijnen schriftelijk verstrekt aan BrightSign.

5. KLANTGEGEVENS

5.1 Rechten op Klantgegevens. Zoals tussen de partijen, behoudt u alle rechten, aanspraken en belangen in en op Klantgegevens (met uitzondering van alle BrightSign intellectuele eigendom of BrightSign Vertrouwelijke Informatie die daarin is opgenomen), en U verleent hierbij BrightSign een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije recht en licentie te verzamelen, gebruiken, kopiëren, opslaan, verzenden, wijzigen, en afgeleide werken van Klantgegevens te creëren, uitsluitend voor zover nodig is om de Diensten te leveren.

5.2 Vertegenwoordiging en garantie. Hierbij verklaart en garandeert u dat (i) u alle en exclusieve rechten, aanspraken en belangen hebt in en op Klantgegevens die door u worden gedeeld op of via de Services of dat u alle noodzakelijke licenties of goedkeuringen hebt verkregen voor het gebruik van Klantgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle rechten om Klantgegevens te gebruiken, te reproduceren, te distribueren, uit te voeren en weer te geven en om afgeleide werken van Klantgegevens te maken) in verband met de Services; en (ii) het gebruik, de overdracht en de weergave van Klantgegevens geen inbreuk maakt en zal maken op auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, en geen laster, inbreuk op de privacy of schending van publicatierechten, vertrouwelijkheid of andere rechten van derden inhoudt.

5.3 Gegevens over diensten. Niettegenstaande iets anders, BrightSign heeft het recht om te verzamelen, te analyseren en aggregeren van gegevens en andere informatie met betrekking tot de levering, het gebruik en de prestaties van de Diensten en is vrij (tijdens en na de looptijd van uw abonnement / Bestelformulier (en)) om (a) gebruik maken van dergelijke gegevens en andere informatie te ontwikkelen en verbeteren van de Diensten en andere BrightSign aanbod, en (b) openbaar te maken dergelijke gegevens en andere informatie uitsluitend in een geaggregeerde en geanonimiseerde vorm.

5.4 Verwijdering. BrightSign behoudt zich het recht voor om alle Klantgegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens - zie paragraaf 6) te verwijderen van haar servers op elk gewenst moment, om welke reden of om geen enkele reden, maar BrightSign zal commercieel redelijke inspanningen leveren om u te waarschuwen van een dergelijke verwijdering zo snel als praktisch mogelijk is. BrightSign kan, maar is niet verplicht om, te controleren Klantgegevens en het verwijderen van alle inhoud of het verbieden van het gebruik van de Diensten, indien BrightSign van mening dat naar eigen goeddunken de inhoud of het gebruik kan worden (of wordt beweerd dat) in strijd met deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving of kan invloed hebben op de Diensten. BrightSign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor Klantgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om doorlopende back-ups van Klantgegevens te onderhouden, en BrightSign is niet verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw gegevens of enige aansprakelijkheid jegens u, uw Gebruikers, of enige andere partij voor het niet maken van back-ups van uw gegevens of voor het verwijderen van uw gegevens.

6. PERSOONSGEGEVENS

Je stemt ermee in dat je de Services niet zult gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie, persoonlijke gegevens, financiële, medische of andere beschermde informatie (gezamenlijk "Persoonsgegevens") te verzenden. Je stemt er verder mee in dat als je Persoonsgegevens deelt of bekendmaakt via de Services, je dit uitsluitend op eigen risico doet en je verklaart en garandeert dat je (i) alle toepasselijke wetten naleeft met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van Persoonsgegevens; (ii) een openbaar toegankelijk en beschikbaar privacybeleid handhaaft en naleeft, waarin duidelijk en opvallend wordt bekendgemaakt dat: (a) gebruik te maken van derden om diensten zoals de Diensten te leveren aan uw eindgebruikers, en (b) u kunt dergelijke persoonlijke gegevens bekend te maken aan aanbieders zoals BrightSign, (iii) je hebt alle vereiste kennisgevingen en alle vereiste toestemmingen en machtigingen verkregen van uw eindgebruikers met betrekking tot de openbaarmaking van de eindgebruiker persoonlijke gegevens, en (iv) u bent verantwoordelijk voor de beoordeling of de Diensten geschikt zijn voor uw gebruik met betrekking tot uw verplichtingen op grond van de toepasselijke wet-en regelgeving, met inbegrip van de EU Data Privacy Wetten.U begrijpt dat, hoewel BrightSign behoudt zich het recht voor om de Diensten te controleren, de Diensten zijn niet ontworpen om BrightSign op de hoogte van schendingen van deze bepaling, en BrightSign is niet verantwoordelijk op enigerlei wijze voor uw schendingen van deze paragraaf. Zonder beperking van het voorgaande, gaat u ermee akkoord dat BrightSign niet aansprakelijk of verantwoordelijk op enigerlei wijze aan u of een derde partij voor uw gebruik of openbaarmaking van persoonlijke gegevens via de diensten. Je zal vrijwaren, verdedigen, en vrijwaart BrightSign en haar leveranciers, geautoriseerde wederverkopers, filialen, functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders en agenten van en tegen alle claims, schade en kosten (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten) met betrekking tot of voortvloeiend uit uw verzameling, verwerking, transmissie, of anderszins beschikbaar maken van persoonlijke gegevens aan of via de Diensten.

7. VERGOEDINGEN EN BETALING VOORWAARDEN; BELASTINGEN

7.1 Vergoedingen. U betaalt alle vergoedingen die zijn gespecificeerd in het toepasselijke Bestelformulier. Tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden of op uw Bestelformulier, zijn de vergoedingen (i) gebaseerd op het aangeschafte abonnement en niet op het werkelijke gebruik en (ii) betaalbaar in Amerikaanse dollars, kunnen ze niet worden geannuleerd en gerestitueerd, en wordt er geen tegoed toegekend.
7.2 Facturering en betaling. U geeft BrightSign of haar erkende reseller, zoals van toepassing, met een geldige en bijgewerkte credit card informatie, of met een geldige inkooporder of alternatief document aanvaardbaar is voor BrightSign of de erkende reseller. Als u credit card informatie aan BrightSign of geautoriseerde Reseller, machtigt u BrightSign of geautoriseerde Reseller in rekening brengen van een dergelijke creditcard voor de gekochte diensten die in het bestelformulier voor de eerste termijn en eventuele Verlengingstermijn (en). Dergelijke kosten worden gemaakt voorafgaand aan elke abonnementscyclus. Als het Bestelformulier aangeeft dat de betaling zal worden door een andere methode dan een creditcard, zal BrightSign (of erkende Reseller, indien van toepassing) u vooraf en anderszins factureren in overeenstemming met het Bestelformulier. Tenzij anders vermeld in het Bestelformulier, gefactureerde vergoedingen zijn verschuldigd volledig netto 30 dagen na de factuurdatum. Klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige facturering en contact informatie aan BrightSign en het op de hoogte BrightSign van eventuele wijzigingen in deze informatie.

7.3 Achterstallige kosten. Indien een gefactureerd bedrag niet is ontvangen door BrightSign op de vervaldatum, dan, zonder beperking van BrightSign's andere rechten en rechtsmiddelen, (a) deze kosten kunnen oplopen vertragingsrente tegen het tarief van 1,5% van het uitstaande saldo per maand, of de maximale rente toegestaan door de wet, indien dit lager is en (b) BrightSign kan voorwaarden toekomstige abonnementsvernieuwingen en Bestelbonnen op betalingstermijnen korter dan die welke in de "Facturering en betaling" sectie hierboven.

7.4 Betalingsgeschillen. U dient eventuele betalingsgeschillen binnen 30 dagen na factuurdatum aanhangig te maken door contact op te nemen met BrightSign via finance@BrightSign.biz. Na het verstrijken van deze periode van 30 dagen, zult u niet gerechtigd zijn om eventuele vergoedingen betaald of verschuldigd aan BrightSign betwisten. De partijen zullen samenwerken in goed vertrouwen om facturering geschillen op te lossen. Een hangende facturatie geschil niet vrijstellen u van tijdige betaling van alle onbetwiste verschuldigde bedragen. BrightSign zal geen gebruik maken van haar rechten op grond van de "Achterstallige kosten" of "Opschorting van de dienstverlening en versnelling" secties als je is het betwisten van de van toepassing zijnde kosten redelijkerwijs en te goeder trouw en werken naarstig samen om het geschil op te lossen. Geschillen die niet in overeenstemming met het voorgaande kunnen worden opgelost, zullen worden afgehandeld in overeenstemming met Paragraaf 7.5 hieronder.

7.5 Opschorting wegens wanbetaling en versnelling. Indien een bedrag verschuldigd door u onder deze of een andere overeenkomst voor diensten is 30 dagen of meer achterstallig, (of 10 of meer dagen achterstallig in het geval van bedragen die de Klant heeft gemachtigd BrightSign in rekening te brengen op de credit card van de Klant), BrightSign kan, zonder beperking van haar andere rechten en rechtsmiddelen, versnellen uw onbetaalde vergoeding verplichtingen uit hoofde van dergelijke overeenkomsten, zodat al deze verplichtingen worden onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar, en het opschorten van de Diensten totdat deze bedragen volledig zijn betaald, op voorwaarde dat BrightSign zal de Klant ten minste 10 dagen van tevoren op de hoogte dat haar account is achterstallig voordat het opschorten van diensten aan de Klant. BrightSign behoudt zich ook het recht voor om te verwijderen en alle Klantgegevens te verwijderen van haar servers in het geval van een schorsing op grond van deze paragraaf.

7.6 Belastingen. BrightSign's vergoedingen zijn exclusief belastingen, heffingen, rechten, of soortgelijke overheidsaanslagen, met inbegrip van, bijvoorbeeld, belasting over de toegevoegde waarde, omzetbelasting, gebruiksbelasting of bronbelasting (gezamenlijk, "Belastingen"). U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen in verband met uw aankopen. Als wij de wettelijke verplichting hebben om Belastingen te betalen of te innen waarvoor u op grond van dit artikel verantwoordelijk bent, zullen wij u een factuur sturen en moet u dat bedrag betalen, tenzij u ons een geldig certificaat van belastingvrijstelling verstrekt dat is goedgekeurd door de bevoegde belastingdienst. Voor alle duidelijkheid: wij zijn als enige verantwoordelijk voor belastingen die tegen ons kunnen worden geheven op basis van onze inkomsten, eigendommen en werknemers.

8. GRATIS PROEVEN

Als u zich registreert voor een gratis proefversie van de Diensten, zal BrightSign maken de Diensten beschikbaar voor u op een proefbasis gratis tot het vroegste van (a) het einde van de gratis proefperiode waarvoor u zich geregistreerd om de van toepassing zijnde Diensten te gebruiken, of (b) de startdatum van alle betaalde abonnementen besteld door de Klant voor dergelijke Diensten, of (c) beëindiging door BrightSign naar eigen goeddunken. Aanvullende proef voorwaarden kunnen van toepassing zijn indien geplaatst op proefregistratie webpagina. Dergelijke aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in deze Voorwaarden door middel van verwijzing en zijn wettelijk bindend. ALLE GEGEVENS OF INHOUD DIE U UPLOADT NAAR DE DIENSTEN, EN ALLE AANPASSINGEN DIE DOOR OF VOOR U ZIJN AANGEBRACHT IN DE DIENSTEN TIJDENS UW GRATIS PROEFPERIODE ZULLEN OF KUNNEN PERMANENT VERLOREN GAAN, TENZIJ U EEN ABONNEMENT NEEMT OP DEZELFDE DIENSTEN ALS DIE WELKE VALLEN ONDER DE PROEFPERIODE, DE VAN TOEPASSING ZIJNDE GEÜPGRADEDE DIENSTEN AANSCHAFT OF DERGELIJKE GEGEVENS EXPORTEERT VOOR HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE. U KUNT GEGEVENS DIE ZIJN INGEVOERD OF AANPASSINGEN DIE ZIJN GEMAAKT TIJDENS DE GRATIS PROEFPERIODE NIET OVERZETTEN NAAR EEN SERVICE DIE EEN DOWNGRADE ZOU ZIJN TEN OPZICHTE VAN DE SERVICE DIE ONDER DE PROEFPERIODE VALT. ALS U EEN SERVICE AANSCHAFT DIE EEN DOWNGRADE IS TEN OPZICHTE VAN DE SERVICE DIE ONDER DE PROEFPERIODE VALT, MOET U KLANTGEGEVENS EXPORTEREN VOOR HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE, ANDERS GAAN KLANTGEGEVENS VOORGOED VERLOREN. TIJDENS DE GRATIS PROEFPERIODE WORDEN DE DIENSTEN "AS-IS" GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE EN BRIGHTSIGN HEEFT GEEN ENKELE VRIJWARINGSVERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VOOR DE GRATIS PROEFPERIODE, TENZIJ EEN DERGELIJKE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET AFDWINGBAAR IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN WELK GEVAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BRIGHTSIGN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN DIE TIJDENS DE GRATIS PROEFPERIODE WORDEN GELEVERD NIET HOGER ZAL ZIJN DAN $500,00. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAREN OF GARANDEREN BRIGHTSIGN EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LICENTIEGEVERS NIET AAN DE KLANT DAT: (A) UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TIJDENS DE GRATIS PROEFPERIODE ZAL VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE KLANT, (B) UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TIJDENS DE GRATIS PROEFPERIODE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, EN (C) DE GEBRUIKSGEGEVENS DIE TIJDENS DE GRATIS PROEFPERIODE WORDEN VERSTREKT NAUWKEURIG ZULLEN ZIJN. NIETTEGENSTAANDE HET TEGENDEEL IN DE PARAGRAAF "BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID" HIERONDER, BENT U ONDER DEZE VOORWAARDEN VOLLEDIG AANSPRAKELIJK JEGENS BRIGHTSIGN EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN VOOR ALLE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TIJDENS DE GRATIS PROEFPERIODE, ELKE SCHENDING DOOR U VAN DEZE VOORWAARDEN EN EEN VAN UW VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN ONDER DEZE VOORWAARDEN. U DIENT DE TOEPASSELIJKE DOCUMENTATIE VAN DE DIENSTEN TIJDENS DE GRATIS PROEFPERIODE DOOR TE NEMEN OM VERTROUWD TE RAKEN MET DE KENMERKEN EN FUNCTIES VAN DE DIENSTEN VOORDAT U TOT AANKOOP OVERGAAT.

Als u zich aanmeldt voor een gratis proefperiode van de Services, kunnen we u vragen een geldige creditcard of andere betaalmethode op te geven en, tenzij u tijdig annuleert, wordt u na afloop van uw gratis proefperiode ingeschreven voor een betaald abonnement op de Services.

9. BETA DIENSTEN

Van tijd tot tijd kan BrightSign bieden u de mogelijkheid om te testen of te evalueren gratis versies van haar software of diensten die in ontwikkeling kunnen zijn ("Beta Services"). U kunt ervoor kiezen om dergelijke Beta Services te proberen in uw eigen goeddunken. Bètaservices zijn uitsluitend bedoeld voor interne evaluatiedoeleinden en niet voor productie of commercieel gebruik, worden niet ondersteund en kunnen onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden. Beta Services worden niet beschouwd als "Diensten" onder deze Voorwaarden, maar alle beperkingen en verplichtingen in deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op uw gebruik van Beta Services. BrightSign kan beëindigen Beta diensten op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en kan nooit algemeen beschikbaar. BrightSign is niet aansprakelijk voor enige schade of schade die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van Beta diensten. U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat dergelijke Beta Services worden geleverd aan u "AS IS", met GEEN GARANTIE OF ONDERSTEUNING van welke aard dan ook.

10. TOEPASSINGEN DOOR DERDEN

De Services zijn of kunnen worden geïntegreerd met Toepassingen van Derden. Deze Toepassingen van derden kunnen hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid hebben en uw gebruik van deze Toepassingen van derden wordt beheerst door en is onderworpen aan dergelijke voorwaarden en privacybeleid. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat BrightSign niet onderschrijft en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag, de functies of de inhoud van een Derden-applicatie of voor een transactie die u aangaat met de aanbieder van een dergelijke Derden-applicaties, noch BrightSign garandeert de compatibiliteit of voortdurende compatibiliteit van de Derden-applicaties met de Diensten.

11. PRIVACY EN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Door gebruik te maken van de Services stemt u ermee in periodieke elektronische communicatie van ons te ontvangen met betrekking tot onze producten en diensten. Lees ons Privacybeleid door om inzicht te krijgen in onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Het Privacybeleid is uitdrukkelijk opgenomen in deze Voorwaarden.

12. VERTROUWELIJKHEID

Elke partij (de "Ontvangende Partij") begrijpt en stemt ermee in dat de andere partij (de "Bekendmakende Partij") zakelijke, technische of financiële informatie met betrekking tot de activiteiten van de Bekendmakende Partij (hierna "Vertrouwelijke Informatie" van de Bekendmakende Partij genoemd) heeft bekendgemaakt of kan bekendmaken. Vertrouwelijke Informatie omvat, zonder beperking, niet-openbare informatie over kenmerken, functionaliteit en prestaties van de Diensten en de Apparaten, en bedrijfs- en marketingplannen, technologische en technische informatie, productplannen en -ontwerpen, en bedrijfsprocessen die door de Bekendmakende Partij openbaar zijn gemaakt. De Ontvangende Partij stemt ermee in om: (i) passende, commercieel redelijke maatregelen te nemen om dergelijke Vertrouwelijke Informatie te beschermen; (ii) Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken in verband met deze Voorwaarden of anderszins voor het doel waarvoor deze bekend is gemaakt; en (iii) dergelijke Vertrouwelijke Informatie niet te gebruiken of bekend te maken aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Bekendmakende Partij. De Bekendmakende Partij stemt ermee in dat het voorgaande niet van toepassing is met betrekking tot informatie waarvan de Ontvangende Partij kan aantonen (a) dat deze algemeen beschikbaar is of wordt voor het publiek, (b) dat deze in haar bezit was of bij haar bekend was voorafgaand aan de openbaarmaking door de Bekendmakende Partij, (c) dat deze rechtmatig en zonder beperking door een derde aan haar is bekendgemaakt, (d) dat deze onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij. Indien Vertrouwelijke Informatie wettelijk verplicht openbaar gemaakt moet worden, kan deze openbaar gemaakt worden in de mate van het vereiste, op voorwaarde van voorafgaande kennisgeving aan de Bekendmakende Partij. Deze geheimhoudingsverplichtingen blijven gelden gedurende een periode van vijf (5) jaar vanaf de datum van bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie, met dien verstande dat de geheimhoudingsverplichting met betrekking tot informatie die een handelsgeheim is, blijft gelden zolang informatie een handelsgeheim blijft volgens de toepasselijke wetgeving. De Ontvangende Partij erkent dat een ongeoorloofde bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie onherstelbare schade toebrengt aan de Bekendmakende Partij, waarvoor schadevergoeding alleen niet voldoende is. Dienovereenkomstig stemt de Ontvangende Partij ermee in dat, naast alle andere rechtsmiddelen die de Bekendmakende Partij ter beschikking staan in een rechtszaak, in geval van schending of dreigende schending door de Ontvangende Partij van de voorwaarden van deze Geheimhoudingsverplichtingen, de Bekendmakende Partij, zonder de noodzaak van het aantonen van werkelijke schade of het stellen van een borgsom of andere zekerheid, recht heeft op een tijdelijke of permanente voorlopige voorziening.

13. AFWIJZING VAN GARANTIES

DE DIENSTEN EN EVENTUELE BIJBEHORENDE SOFTWARE OF FIRMWARE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS. BRIGHTSIGN GARANDEERT NIET DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, NOCH GEEFT ZIJ ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, OF DAT DE DIENSTEN, SOFTWARE OF FIRMWARE EFFECTIEF, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERIN UITEENGEZET, WIJST BRIGHTSIGN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

Voor BrightSign-apparaten geldt een beperkte hardwaregarantie.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Beperking van aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BRIGHTSIGN SAMEN MET EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE VOORWAARDEN HOGER ZIJN DAN HET TOTALE BEDRAG DAT DOOR DE KLANT IS BETAALD ONDER DEZE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT DE AANSPRAKELIJKHEID IN DE ZES MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET EERSTE INCIDENT WAARUIT DE AANSPRAKELIJKHEID IS ONTSTAAN. DE VOORGAANDE BEPERKING IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF ER SPRAKE IS VAN EEN CONTRACTUELE HANDELING OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, MAAR BEPERKT NIET DE BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN U OF UW GELIEERDE ONDERNEMINGEN ONDER DEZE VOORWAARDEN.

14.2 Uitsluiting van gevolgschade en gerelateerde schade. BRIGHTSIGN OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR GEDERFDE WINST, INKOMSTEN, GOODWILL OF INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, DEKKINGSSCHADE, BEDRIJFSONDERBREKING OF PUNITIEVE SCHADE, ONGEACHT OF ER SPRAKE IS VAN EEN CONTRACTUELE HANDELING OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD EN ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZELFS ALS BRIGHTSIGN OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF ALS HET RECHTSMIDDEL VAN BRIGHTSIGN OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN ANDERSZINS ZIJN ESSENTIËLE DOEL MIST. DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT WETTELIJK VERBODEN IS.

ALS U UIT NEW JERSEY AFKOMSTIG BENT, ZIJN DE VOORGAANDE VOORWAARDEN IN DE SECTIES MET DE TITEL "AFWIJZING VAN GARANTIES" EN "BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID" BEDOELD OM ALLEEN ZO RUIM TE ZIJN ALS IS TOEGESTAAN ONDER DE WETTEN VAN DE STAAT NEW JERSEY. EN "BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID" SLECHTS ZO RUIM ZIJN ALS IS TOEGESTAAN ONDER DE WETTEN VAN DE STAAT NEW JERSEY. ALS EEN DEEL VAN DEZE SECTIES ONGELDIG WORDT VERKLAARD ONDER DE WETTEN VAN DE STAAT NEW JERSEY, HEEFT DE ONGELDIGHEID VAN EEN DERGELIJK DEEL GEEN INVLOED OP DE GELDIGHEID VAN DE OVERIGE DELEN VAN DERGELIJKE SECTIES.

15. VRIJWARING

Je zal verdedigen, schadeloos te stellen, en vrijwaart BrightSign en haar gelieerde bedrijven, leveranciers en erkende wederverkopers, en hun respectievelijke werknemers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders en agenten (elk van de voornoemde, een "Gevrijwaarde Partij") tegen elke werkelijke of dreigende claim, verlies, aansprakelijkheid, procedure, overheidsonderzoek of handhavingsmaatregelen die voortvloeien uit of verband houden met uw activiteiten onder deze Voorwaarden, uw gebruik of misbruik van de Diensten of de Apparaten, en alle vorderingen met betrekking tot Klantgegevens (een "Claim"). Elke Gevrijwaarde Partij behoudt zich het recht voor om, op uw kosten, voor zichzelf een afzonderlijke raadsman aan te stellen in verband met een Claim of, indien u niet redelijkerwijs hebt gereageerd op de toepasselijke Claim, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van een Claim waarin u een genoemde partij bent en die anderszins onderhevig is aan vrijwaring krachtens dit Artikel. U zult alle kosten, redelijke advocatenhonoraria en eventuele schikkingsbedragen of schadevergoedingen betalen die in verband met een Claim aan een Gevrijwaarde Partij worden toegekend. Je bent ook aansprakelijk jegens de van toepassing zijnde Gevrijwaarde Partijen voor alle kosten en honoraria van advocaten die zij maken om hun recht op schadeloosstelling onder deze Sectie met succes vast te stellen of af te dwingen.

16. INTERNATIONAAL GEBRUIK

De diensten worden gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door BrightSign vanuit haar hoofdkantoren gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. BrightSign maakt geen verklaring dat de diensten geschikt of beschikbaar voor gebruik op locaties buiten de Verenigde Staten van Amerika. Als u toegang tot de diensten van een locatie buiten de Verenigde Staten van Amerika, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wet-en regelgeving waar u zich bevindt.

17. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

17.1 Termijn. De termijn van deze overeenkomst gaat in op de datum waarop je deze Voorwaarden voor het eerst accepteert en loopt door totdat alle abonnementen zijn verlopen of deze Voorwaarden zijn beëindigd. Voor reguliere abonnementen begint een Verlengingstermijn automatisch tenzij een van de partijen ten minste dertig (30) dagen voor het begin van de volgende Verlengingstermijn opzegt.

17.2 Beëindiging wegens oorzaak. Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen na 30 dagen schriftelijke kennisgeving aan de andere partij van een wezenlijke inbreuk indien een dergelijke inbreuk niet is verholpen na het verstrijken van deze periode. BrightSign kan ook beëindigen deze overeenkomst op 10 dagen schriftelijke kennisgeving voor uw betaling in gebreke is gebleven als het verzuim nog niet is verholpen na de 10-daagse opzegtermijn.

17.3 Gevolgen van afloop of beëindiging en overleving. Bij beëindiging of afloop van deze Voorwaarden en de bijbehorende Bestelformulieren worden alle rechten en verplichtingen onmiddellijk beëindigd, met uitzondering van voorwaarden of bepalingen die door hun aard na afloop of beëindiging van kracht zouden moeten blijven, met inbegrip van eventuele uitstaande betalingen die u nog verschuldigd bent op de datum van afloop of beëindiging, alle voorwaarden en beperkingen op het gebruik van de Services, de voorwaarden en bepalingen met betrekking tot eigendomsrechten en vertrouwelijkheid, disclaimers, schadeloosstelling, beperkingen van aansprakelijkheid en beëindiging en de algemene bepalingen hieronder. We kunnen ook alle Klantgegevens van onze servers verwijderen na afloop of beëindiging van uw abonnement en/of deze Voorwaarden.

18. Export. Het is u niet toegestaan de Diensten, Apparaten, Documentatie en alles wat daarmee samenhangt, of enig direct product daarvan, uit de Verenigde Staten te verwijderen of te exporteren, of de export of wederuitvoer daarvan toe te staan, in strijd met beperkingen, wetten of voorschriften van het Amerikaanse Ministerie van Handel, het Amerikaanse Ministerie van Financiën Office of Foreign Assets Control, of enige andere Amerikaanse of buitenlandse instantie of autoriteit. U houdt zich aan alle toepasselijke wetten en voorschriften op het gebied van import, herimport, export en herexport, waaronder de Export Administration Regulations, de International Traffic in Arms Regulations en landspecifieke economische sanctieprogramma's die worden uitgevoerd door het Office of Foreign Assets Control. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving met betrekking tot de wijze waarop u gebruik maakt van de Diensten, Apparaten, Documentatie, en alle gerelateerde BrightSign producten of diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw distributie van de Diensten of de Apparaten.

19. Toepasselijk recht en jurisdictie. Op deze Voorwaarden is de materiële wetgeving van de staat Californië van toepassing, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, stemmen de partijen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de federale rechtbanken en staatsrechtbanken in het graafschap Santa Clara, Californië voor alle acties waarvoor de partijen het recht behouden om genoegdoening te vragen bij een bevoegde rechtbank om de werkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de intellectuele eigendomsrechten van de partijen te voorkomen, zoals uiteengezet in de Arbitrageovereenkomst hieronder.

20. BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIE

20.1 Overeenkomst tot arbitrage. Dit artikel 20 wordt aangeduid in deze Voorwaarden als de "Arbitrageovereenkomst." U gaat ermee akkoord dat alle geschillen of claims die zijn ontstaan of kunnen ontstaan tussen u en BrightSign, of die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, de Diensten, een aspect van de relatie of transacties tussen ons, uitsluitend worden opgelost door middel van definitieve en bindende arbitrage, in plaats van een rechtbank, in overeenstemming met de voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst. Deze arbitrageovereenkomst belet geen van beide partijen om kwesties onder de aandacht te brengen van federale, staats- of lokale instanties en dergelijke instanties kunnen, als de wet dit toestaat, namens u verhaal halen tegen ons. Verder, niettegenstaande deze Overeenkomst tot Arbitrage, kunnen u of wij handhavingsacties, geldigheidsbepalingen of claims die voortvloeien uit of verband houden met diefstal, piraterij of ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendommen aanhangig maken bij staats- of federale rechtbanken met jurisdictie of bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office om intellectuele eigendomsrechten te beschermen ("intellectuele eigendomsrechten" betekent octrooien, auteursrechten, morele rechten, handelsmerken en handelsgeheimen, maar geen privacy- of publiciteitsrechten). Elke partij kan ook een vordering instellen bij een rechtbank voor geringe vorderingen voor geschillen of vorderingen binnen de jurisdictie van die rechtbank voor zover dergelijke vorderingen geen billijke vergoeding beogen.

20.2 Arbitrageprocedures

De arbitrage zal worden uitgevoerd door een neutrale arbiter in overeenstemming met de regels en procedures van de American Arbitration Association ("AAA"), zoals gewijzigd door deze arbitrageovereenkomst. Voor informatie over de AAA kunt u terecht op haar website, http://www.adr.org. Als er een tegenstrijdigheid is tussen een voorwaarde van de AAA-regels en een voorwaarde van deze Arbitrageovereenkomst, dan zullen de toepasselijke voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst prevaleren, tenzij de arbiter bepaalt dat de toepassing van de tegenstrijdige voorwaarden van de Arbitrageovereenkomst niet zou leiden tot een fundamenteel eerlijke arbitrage. De arbiter moet ook de bepalingen van deze Voorwaarden volgen zoals een rechtbank dat zou doen. Alle kwesties zijn aan de arbiter om te beslissen, met inbegrip van maar niet beperkt tot kwesties met betrekking tot de reikwijdte, afdwingbaarheid en arbitragewettigheid van deze Arbitrageovereenkomst. Hoewel arbitrageprocedures gewoonlijk eenvoudiger en gestroomlijnder zijn dan rechtszaken en andere gerechtelijke procedures, kan de arbiter op individuele basis dezelfde schadevergoedingen en tegemoetkomingen toekennen die een rechtbank aan een individu kan toekennen onder deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Beslissingen van de arbiter zijn afdwingbaar voor de rechtbank en kunnen slechts om zeer beperkte redenen door een rechtbank worden vernietigd.

Tenzij de partijen anders overeenkomen, zal elke arbitragehoorzitting plaatsvinden in Santa Clara County, Californië. Als uw vordering $10,000 of minder bedraagt, kunt u kiezen of de arbitrage uitsluitend wordt uitgevoerd op basis van documenten die aan de arbiter worden voorgelegd, door middel van een telefonische hoorzitting of door een hoorzitting in persoon, zoals bepaald door de AAA-regels. Als uw claim meer dan $10.000 bedraagt, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Ongeacht de manier waarop de arbitrage wordt uitgevoerd, zal de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing uitvaardigen die voldoende is om de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd uit te leggen.

20.3 Verbod op groepsacties, acties door belangenbehartigers en niet-geïndividualiseerde schadevergoedingen

U EN BRIGHTSIGN KOMEN OVEREEN DAT IEDER VAN ONS UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS VORDERINGEN TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE. TENZIJ JIJ EN BRIGHTSIGN ANDERS OVEREENKOMEN, MAG DE ARBITER DE VORDERINGEN VAN MEER DAN ÉÉN PERSOON OF PARTIJ NIET CONSOLIDEREN OF SAMENVOEGEN EN MAG HIJ NIET ANDERSZINS VOORZITTER ZIJN VAN ENIGE VORM VAN EEN GECONSOLIDEERDE, REPRESENTATIEVE OF COLLECTIEVE PROCEDURE. DE ARBITER MAG OOK ALLEEN GENOEGDOENING TOEKENNEN (MET INBEGRIP VAN GELDELIJKE GENOEGDOENING, RECHTERLIJK BEVEL EN DECLARATOIRE GENOEGDOENING) TEN GUNSTE VAN DE INDIVIDUELE PARTIJ DIE GENOEGDOENING ZOEKT EN ALLEEN VOOR ZOVER NODIG OM GENOEGDOENING TE BIEDEN DIE NOODZAKELIJK IS VOOR DE INDIVIDUELE CLAIM(S) VAN DIE PARTIJ.

20.4 Consolidatie, samenvoeging. Indien meer dan één arbitrageprocedure wordt gestart onder deze arbitrageovereenkomst en een partij beweert dat twee of meer arbitrages wezenlijk met elkaar verband houden en dat de kwesties in één procedure moeten worden behandeld, zal/zullen de arbiter/arbiter(s) die is/zijn geselecteerd in de procedure die het eerst is/zijn gestart, bepalen of, in het belang van rechtvaardigheid en efficiëntie, de procedures moeten worden geconsolideerd voor die arbiter/arbiter(s).

20.5 Kennisgevingsplicht en informele geschillenbeslechting

Voordat een van beide partijen arbitrage kan aanvragen, moet de partij eerst een schriftelijke kennisgeving van geschil ("Kennisgeving") naar de andere partij sturen, waarin de aard en de basis van de claim of het geschil en de gevraagde opluchting worden beschreven. De kennisgeving aan BrightSign moet per aangetekende post worden verzonden en worden geadresseerd aan: Attn: Legal, Postbus 320250, Los Gatos, CA 95032-0104. Nadat de kennisgeving is ontvangen, zullen de partijen te goeder trouw proberen de claim of het geschil informeel op te lossen. Als de partijen de claim of het geschil niet binnen vijfenveertig (45) dagen na de datum van ontvangst van de Kennisgeving oplossen, kan elke partij een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van een aanbod tot schikking dat door een partij is gedaan, mag pas aan de arbiter worden bekendgemaakt nadat de arbiter het bedrag van de eventuele beloning heeft vastgesteld waarop een van beide partijen recht heeft.

20.6 Vertrouwelijkheid

Alle aspecten van de arbitrageprocedure en alle uitspraken, beslissingen of uitspraken van de arbiter zijn strikt vertrouwelijk ten gunste van alle partijen.

21. ALGEMENE BEPALINGEN

21.1 Volledige overeenkomst en rangorde. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen BrightSign en de Klant met betrekking tot het gebruik door de Klant van de Diensten en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. De partijen komen overeen dat elke voorwaarde of conditie vermeld in een Customer inkooporder of in een andere Customer order documentatie (met uitzondering van Bestelformulieren) is nietig. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de volgende documenten, geldt de volgende rangorde: (1) het toepasselijke Bestelformulier, (2) deze Voorwaarden en (3) de Documentatie. Titels en koppen van delen van deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en zijn niet van invloed op de interpretatie van enige bepaling van deze Voorwaarden.

21.2 Relatie van de partijen. De partijen zijn onafhankelijke contractanten. Deze Voorwaarden creëren geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de partijen. Elke partij is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle vergoedingen die verschuldigd zijn aan haar werknemers, evenals alle belastingen die verband houden met het dienstverband.

21.3 Opdracht. Klant mag niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming BrightSign, toewijzen, delegeren of anderszins overdragen van een deel van deze Voorwaarden, of een van haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden, aan een partij, hetzij vrijwillig of van rechtswege, met inbegrip van door de verkoop van activa, fusie of consolidatie. BrightSign kan deze Voorwaarden vrij toewijzen of overdragen.

21.4 Derden-begunstigden. Behalve in verband met vrijwaringsverplichtingen zijn er geen derde-begunstigden onder deze Voorwaarden.

21.5 Verklaring van afstand. Geen enkele nalatigheid of vertraging door een van de partijen bij het uitoefenen van enig recht onder deze Voorwaarden zal een verklaring van afstand van dat recht inhouden.

21.6 Kennisgeving. Tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden, worden alle kennisgevingen met betrekking tot deze Voorwaarden schriftelijk gedaan en zijn deze van kracht bij (a) persoonlijke bezorging, (b) de tweede werkdag na verzending per post, of (c) behalve kennisgevingen van beëindiging of een vordering tot schadeloosstelling ("Juridische kennisgevingen"), die duidelijk herkenbaar zijn als Juridische kennisgevingen, de dag van verzending per e-mail. Kennisgevingen aan de Klant in verband met facturering worden gericht aan de relevante contactpersoon voor facturering die door de Klant is aangewezen. Alle andere kennisgevingen aan de Klant worden gericht aan de relevante beheerder of vertegenwoordiger van de Services die door de Klant is aangewezen.

21.7 Scheidbaarheid. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden in strijd is met de wet, wordt de bepaling als nietig beschouwd en blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

21.8 Overmacht. BrightSign is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen onder deze voorwaarden die voortvloeien uit enige oorzaak of oorzaken buiten haar redelijke controle of redelijke controle van haar leveranciers of erkende wederverkopers, met inbegrip van, zonder beperking, een van de volgende: daden van God, oorlog, brand, overstroming, onrust of onlusten, ziekte, epidemie, pandemie, embargo's, of overheidsingrijpen of actie.

22. DEFINITIES

"Gelieerde partij" betekent elke entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat met de onderworpen entiteit. In deze definitie betekent "zeggenschap" direct of indirect eigendom van of zeggenschap over meer dan 50% van de stemgerechtigde belangen van de onderworpen entiteit.

"Geautoriseerde wederverkoper(s)" betekent een wederverkoper, distributeur of een andere channel partner schriftelijk gemachtigd door BrightSign voor de verkoop van de Apparaten of abonnementen op de Diensten en aanverwante producten en toepassingen.

"BrightSign" of "ons", "wij", "onze" of "onze" verwijst naar BrightSign LLC en haar dochterondernemingen en filialen.

"Klant" of "u", "uw" of "van u" betekent in het geval van een individu het accepteren van deze Voorwaarden op zijn of haar eigen naam, deze persoon, of in het geval van een individu het accepteren van deze Voorwaarden namens een BrightSign of andere rechtspersoon, de BrightSign of andere rechtspersoon waarvoor deze persoon is het accepteren van deze Voorwaarden, en haar Gelieerde Ondernemingen (voor zo lang als ze blijven Gelieerde Ondernemingen) die zijn aangegaan Bestelformulieren.

"Klantgegevens" betekent elektronische gegevens, informatie of andere inhoud van de Klant, in welke vorm of op welk medium dan ook (hetzij in de vorm van tekst, afbeeldingen, audio, video, logo's, werkkopieën of andere materialen), die de Klant deelt, uploadt of indient via de Diensten, of die dergelijke informatie, gegevens of inhoud bevat of die is afgeleid van de verwerking ervan door of via de Diensten, met uitzondering van Systeemgegevens.

"Apparaten" betekent BrightSign hardware-apparaten gekocht, hetzij rechtstreeks van BrightSign of van een van haar erkende wederverkopers.

"Documentatie" betekent handleidingen, specificaties, instructies en andere documenten en materialen die BrightSign levert of kan leveren of beschikbaar stellen aan u in enige vorm of medium dat de functionaliteit, componenten, functies of eisen van Hardware Apparaten of Diensten beschrijft, met inbegrip van enig aspect van de installatie, configuratie, integratie, werking, gebruik, ondersteuning of onderhoud daarvan.

"Bestelformulier" betekent een besteldocument of online bestelling met vermelding van de Diensten die moeten worden geleverd onder deze Voorwaarden die wordt aangegaan tussen de Klant en BrightSign of een van hun respectieve Affiliates, met inbegrip van eventuele addenda en aanvullingen daarop. Door het aangaan van een Bestelformulier, een Affiliate gaat ermee akkoord gebonden te zijn door deze Voorwaarden alsof het een oorspronkelijke partij.

"Toepassingen van derden" betekent alle producten, content, diensten, informatie, websites, apparaten of andere materialen die eigendom zijn van derden en die zijn opgenomen of geïntegreerd in of toegankelijk zijn via de Diensten of de Apparaten.

"Systeemgegevens" betekent gegevens over de prestaties, beschikbaarheid, het gebruik, de integriteit en/of de beveiliging van de Services.

"Gebruiker" betekent een individu of entiteit die gemachtigd is door de Klant om de Diensten te gebruiken, voor wie de Klant heeft gekocht een abonnement (of in het geval van een Diensten die door BrightSign zonder kosten, voor wie de Diensten zijn geleverd), en aan wie de Klant (of, indien van toepassing, BrightSign op verzoek van de Klant) heeft voorzien van een gebruikersnaam en wachtwoord voor de Diensten. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld erkende wederverkopers, werknemers, consultants, aannemers en andere agenten van de Klant, en derden met wie de Klant zaken doet. De Klant is verantwoordelijk voor alle Gebruikers die gebruik maken van de Diensten onder de account van de Klant.