Download onze nieuwste BrightSign-software

BSNEE-licentieovereenkomst

Herz. juni 2021

BSNEE-licentieovereenkomst

DEZE BRIGHTSIGN NETWORK ENTERPRISE EDITION SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST (DEZE "OVEREENKOMST") VORMT EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN DE EINDGEBRUIKER ("JIJ") EN BRIGHTSIGN LLC ("BRIGHTSIGN"), EEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID UIT DELAWARE DIE EIGENAAR IS VAN DE SOFTWARE ("SOFTWARE") GEÏDENTIFICEERD IN UW BESTELDOCUMENT ("BESTELFORMULIER"). 

ALS U EEN BESTELLING PLAATST NAMENS EEN BEDRIJF OF ANDERE ENTITEIT, DAN "JIJ" BETEKENT DIE ENTITEIT, EN U BINDT DIE ENTITEIT AAN DEZE OVEREENKOMST. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U DE WETTELIJKE BEVOEGDHEID HEBT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN EN DAT, ALS DE EINDGEBRUIKER EEN ENTITEIT IS, DEZE OVEREENKOMST EN ELK BESTELFORMULIER ZIJN AANGEGAAN DOOR EEN WERKNEMER OF VERTEGENWOORDIGER MET ALLE NOODZAKELIJKE BEVOEGDHEDEN OM DIE ENTITEIT AAN DEZE OVEREENKOMST TE BINDEN. ALS U (OF UW VERTEGENWOORDIGER) NIET OVER DEZE BEVOEGDHEID BESCHIKT OF ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN.

DE "INGANGSDATUM" VAN DEZE OVEREENKOMST IS DE DATUM DIE HET VROEGSTE IS VAN (A) UW EERSTE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF (B) DE INGANGSDATUM VAN DE EERSTE BESTELLING WAARIN NAAR DEZE OVEREENKOMST WORDT VERWEZEN.

DOOR EEN BESTELLING TE PLAATSEN VOOR, OF ANDERSZINS GEBRUIK TE MAKEN VAN OF TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT DE SOFTWARE, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST, MAG U DE SOFTWARE NIET GEBRUIKEN OF OPENEN.

1. LICENTIE VAN SOFTWARE

1.1 LICENTIEVERLENING. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, BrightSign verleent u hierbij, gedurende de Termijn (zoals gedefinieerd in het Bestelformulier), een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare recht en licentie voor het gebruik van de BrightSign Network Enterprise Software product zoals uiteengezet in het Bestelformulier in object code vorm voor interne zakelijke doeleinden, en uitsluitend binnen de werkingssfeer van de licentie type gekocht onder het Bestelformulier, in elk geval zoals gespecificeerd in het Bestelformulier.

1.2 GEBRUIKSBEPERKINGEN. U mag niet: (a) in sublicentie geven, verkopen, doorverkopen, overdragen, toewijzen, distribueren, delen, leasen, verhuren, commercieel gebruik van maken, uitbesteden, gebruiken op een timeshare of servicebureau, of gebruiken in een application service provider of managed service provider omgeving, de Software, in elk geval behalve voor zover uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door BrightSign (inclusief in het Bestelformulier); (b) kopiëren van de Software op een openbaar of gedistribueerd netwerk, met uitzondering van dat u mag een kopie te maken op een interne en beveiligde cloud computing-omgeving en uitsluitend voor back-up, ramp herstel, of het testen van doeleinden; (c) decompilatie, demontage of reverse engineering van enig deel van de Software veroorzaken of toestaan, of proberen de broncode of andere operationele mechanismen van de Software te ontdekken of toestaan; (d) afgeleide werken wijzigen, aanpassen, vertalen of maken, of toestaan dat een van deze acties plaatsvindt, op basis van de Software of een deel daarvan; (e) kennisgevingen van eigendomsrechten die in de Software of onderdelen daarvan voorkomen, te wijzigen; of (f) Software te gebruiken in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder exportwetten, -beperkingen, nationale veiligheidscontroles en -regelgeving) of buiten het licentiebereik zoals uiteengezet in Paragraaf 1.1. U zult, op eigen kosten, alle noodzakelijke douane-, import- of andere overheidsvergunningen en goedkeuringen verkrijgen.

1.3 PERSOONLIJKE GEGEVENS. De Software is niet bedoeld om te worden gebruikt voor het verzamelen, opslaan, verwerken, verzenden of beschikbaar maken van persoonlijk identificeerbare informatie, persoonlijke gegevens of financiële, medische of andere beschermde informatie (gezamenlijk "Persoonlijke gegevens"). Je zal niet, en zal niet toestaan dat een derde partij, gebruik maken van de Software te verzamelen, op te slaan, verwerken, verzenden of beschikbaar stellen van Persoonsgegevens. Zonder beperking van het voorgaande, gaat u ermee akkoord dat BrightSign niet aansprakelijk of verantwoordelijk op enigerlei wijze aan u of een derde partij voor uw verzameling, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke gegevens. Je zal vrijwaren, verdedigen, en vrijwaart BrightSign, haar leveranciers, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers, dochterondernemingen, sublicenties en rechtverkrijgenden van en tegen alle claims, schade, verliezen, kosten en aansprakelijkheden (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en gerechtelijke kosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze paragraaf 1.3, of het verzamelen, opslaan, verwerken, verzenden, beschikbaar stellen of ander gebruik van persoonlijke gegevens met behulp van de Software.

 

1.4 ONGEOORLOOFD GEBRUIK. U dient BrightSign onmiddellijk op de hoogte van enig ongeoorloofd gebruik van, of enige andere bekende of vermoede inbreuk op de beveiliging of misbruik van de Software. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Software door een en al uw medewerkers, aannemers of andere gebruikers die u toegang tot de Software.

1.5 ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD. "Ondersteuning" wordt gedefinieerd als de verantwoordelijkheden zoals uiteengezet in Bijlage A als "Standaard Ondersteuning". "Onderhoud" betekent de levering van foutcorrecties, bug fixes, nieuwe releases, updates, productuitbreidingen en verbeteringen aan de Software, in elk geval zoals commercieel beschikbaar gesteld door BrightSign in het algemeen aan haar klanten. Ondersteuning en Onderhoud zijn niet beschikbaar voor u, tenzij u binnen de termijn van uw licenties zoals aangegeven op het Bestelformulier. Bij afloop of beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, BrightSign heeft geen verdere verplichting om Ondersteuning en Onderhoud aan u te leveren.

1.6 SYSTEEMVEREISTEN. U bent zelf verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat uw systemen voldoen aan de hardware, software en alle andere van toepassing zijnde systeemvereisten voor de Software, zoals gespecificeerd in de documentatie die kan worden geleverd bij de Software ("Documentatie"). BrightSign zal geen verplichtingen of verantwoordelijkheid onder deze overeenkomst voor problemen veroorzaakt door uw gebruik van een derde partij hardware of software die niet door BrightSign.

2. VERGOEDINGEN EN BETALING

Aan u of uw Reseller (zoals gedefinieerd in Artikel 9) worden jaarlijkse licentiekosten in rekening gebracht die in uw Bestelformulier worden vermeld en die na de eerste Termijn automatisch worden verlengd en jaarlijks in rekening worden gebracht om te voorkomen dat de dekking vervalt tegen de prijzen die in het Bestelformulier worden vermeld voor de Termijn die in het Bestelformulier wordt aangegeven. U of uw wederverkoper, zoals van toepassing (zie Artikel 9, "Bestellingen voor wederverkopers"), zal facturen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen (de "Factuurdatum") tenzij anders aangegeven in uw Bestelformulier. Alle betalingsverplichtingen kunnen niet worden geannuleerd en alle betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. De vergoedingen zijn exclusief belastingen, heffingen of rechten opgelegd door de belastingdienst, en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al deze belastingen, heffingen of rechten, met uitzondering van belastingen op basis van de inkomsten van BrightSign. U verklaart en garandeert dat de facturering en contact informatie verstrekt aan BrightSign juist en volledig is, en BrightSign is niet verantwoordelijk voor facturen die niet worden ontvangen als gevolg van onjuiste of ontbrekende informatie die door u of uw Reseller. U betaalt rente op alle betalingen vervallen tegen het tarief van 1,5% of de maximale rente toegestaan door de wet, indien deze lager is. Brightsign kan deze overeenkomst beëindigen en intrekken van uw licentie als uw of uw Reseller de niet-betaling niet is verholpen binnen tien (10) dagen na schriftelijke kennisgeving BrightSign's van niet-betaling. U of uw Reseller blijft verantwoordelijk voor uw volledige betalingsverplichtingen, ongeacht de beëindiging van deze overeenkomst voor niet-betaling.

3. VERTROUWELIJKHEID

3.1 TOEPASSINGSGEBIED EN BEPERKINGEN. "Vertrouwelijke informatie" betekent alle informatie van een partij ("Bekendmakende partij") bekendgemaakt aan de andere partij ("Ontvangende partij") die schriftelijk is aangeduid als vertrouwelijk of, indien openbaar gemaakt in een niet tastbare vorm, geïdentificeerd op het moment van openbaarmaking, en schriftelijk binnen dertig (30) dagen na openbaarmaking, als vertrouwelijk. Deze Overeenkomst, de prijzen voor de Software en Ondersteuning en Onderhoud, alle technische of andere documentatie met betrekking tot de Software en alle informatie met betrekking tot BrightSign 'business, producten en diensten is BrightSign Vertrouwelijke Informatie. De Ontvangende Partij zal: (i) geen gebruik maken van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij voor enig doel buiten deze Overeenkomst; (ii) deze Vertrouwelijke Informatie niet bekendmaken aan andere personen of entiteiten dan haar (a) werknemers die "hiervan op de hoogte moeten zijn" om de Ontvangende Partij in staat te stellen haar rechten uit te oefenen of haar verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst na te komen en (b) professionele adviseurs en daadwerkelijke of potentiële investeerders, op voorwaarde dat deze werknemers, investeerders, kopers en professionele adviseurs gebonden zijn aan overeenkomsten of, in het geval van professionele adviseurs, ethische verplichtingen hebben met betrekking tot deze Vertrouwelijke Informatie in overeenstemming met de voorwaarden van dit artikel 3; en (iii) redelijke maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van deze Vertrouwelijke Informatie te beschermen. Indien de Ontvangende Partij op grond van toepasselijke wetgeving of een rechterlijk bevel verplicht is om dergelijke Vertrouwelijke Informatie bekend te maken, zal zij de Bekendmakende Partij hiervan vooraf schriftelijk in kennis stellen en de Bekendmakende Partij toestaan om tussen te komen in een relevante procedure ter bescherming van haar belangen met betrekking tot haar Vertrouwelijke Informatie, en zal zij haar volledige medewerking verlenen aan de Bekendmakende Partij bij het streven naar het verkrijgen van een dergelijke bescherming. Voorts is dit artikel 3.1 niet van toepassing op informatie waarvan de Ontvangende Partij kan aantonen: (i) dat deze rechtmatig in haar bezit was of voorafgaand aan de ontvangst aan haar bekend was; (ii) dat deze buiten de schuld van de Ontvangende Partij algemeen bekend of openbaar is geworden; (iii) dat deze rechtmatig door de Ontvangende Partij van een derde is verkregen zonder schending van enige geheimhoudingsverplichting; of (iv) dat deze informatie onafhankelijk is ontwikkeld door werknemers van de Ontvangende Partij die geen toegang tot die informatie hadden.

3.2 BILLIJKE GENOEGDOENING. Elke partij erkent dat schending van Sectie 1.2 of 3.1 substantiële schade kan veroorzaken aan de niet-nakomende partij waarvoor schadevergoeding alleen geen afdoende remedie zal zijn en dat, daarom, bij elke schending of dreigende schending van deze Secties 1.2 of 3.1, de niet-nakomende partij recht zal hebben op een passende voorlopige voorziening naast andere rechtsmiddelen die zij kan hebben op grond van de wet of billijkheid.

4. EIGENDOMSRECHTEN; FEEDBACK

4.1 VOORBEHOUD VAN RECHTEN. De Software wordt in licentie gegeven, niet verkocht, en beschikbaar gesteld aan u op een beperkte licentie of toegang basis, en geen eigendomsrecht wordt overgedragen aan u, ongeacht het gebruik van termen zoals "aankoop" of "verkoop". BrightSign en haar licentiegevers hebben en behouden alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, in en op de Software, de Documentatie en alle gerelateerde producten of diensten.

4.2 FEEDBACK. U kunt van tijd tot tijd aan BrightSign suggesties, opmerkingen, ideeën, correcties, of aanbevelingen voor verbeteringen of verbeteringen, nieuwe functies of functionaliteit of andere feedback ("Feedback") met betrekking tot de Software, de Documentatie, of andere BrightSign producten of diensten. Elke Feedback die u bij ons indient zal niet worden beschouwd als uw vertrouwelijke informatie. BrightSign zal volledig naar eigen goeddunken te bepalen of aan de feedback te implementeren. U verleent hierbij aan BrightSign een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty-vrij, en volledig overdraagbare licentie om de feedback op te nemen in een van BrightSign producten of diensten, te gebruiken, te reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te distribueren, afgeleide werken voor te bereiden, en om anders volledig uit te oefenen en de feedback te exploiteren voor enig doel, zonder verwachting of verplichting van beloning of toekenning van welke aard dan ook.

4.3 OPEN SOURCE. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Overeenkomst zijn bepaalde onderdelen van de Software, of zijn aanpassingen van, 'vrije' of 'open source' software ('Code met afzonderlijke licentie'). Afzonderlijk gelicentieerde code valt onder de voorwaarden en bepalingen van de toepasselijke licentie, waaronder de GPL v2, LGPL v2.1, AFL v2.1 en Artistic licenties, en valt niet onder deze Overeenkomst of de hierin verleende licentie. Zoals vereist door de voorwaarden van de relevante Afzonderlijk Gelicentieerde Code licenties, BrightSign maakt de "gratis" en "open source" code die onder dergelijke licenties, en BrightSign de wijzigingen van dergelijke code, beschikbaar op BrightSign de website, zonder kosten. Zie de README-bronnen bestand dat met deze software en bezoek http://brightsign.zendesk.com/entries/314919-brigh... voor gedetailleerde informatie over BrightSign's gebruik van Separately Licensed Code, de relevante licenties en, waar nodig, de relevante broncode.

5. DUUR EN BEËINDIGING. De initiële Termijn is zoals gespecificeerd in het Bestelformulier en wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende termijnen van dezelfde duur als de initiële Termijn (elke verlengingstermijn, samen met de initiële Termijn, wordt gezamenlijk aangeduid als de "Termijn"), tenzij een van de partijen de andere partij dertig (30) dagen voor het verstrijken van de dan lopende Termijn schriftelijk in kennis stelt van haar voornemen om niet te verlengen. Indien een van beide partijen niet voldoet aan een bepaling van deze Overeenkomst, en een dergelijke inbreuk niet is verholpen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving daarvan, kan de niet-nakomende partij deze Overeenkomst beëindigen, behalve dat BrightSign kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen op uw inbreuk op artikel 1.2 en kan beëindigen binnen tien (10) dagen na schriftelijke kennisgeving van niet-opgeloste niet-betaling. Na afloop of beëindiging om welke reden dan ook, (i) dient u elk verder gebruik van de Software te staken en alle kopieën van de Software en Documentatie in uw bezit en onder uw controle te vernietigen en, op verzoek van BrightSign, schriftelijk te verklaren dat u aan deze verplichtingen heeft voldaan en BrightSign toestaan om uw faciliteiten en apparatuur te controleren om deze naleving te verifiëren, en (ii) elke Ontvangende Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij in het bezit of onder controle van de Ontvangende Partij retourneren of vernietigen, naar keuze van de Bekendmakende Partij. Alle vergoedingen die vanaf het vervallen of beëindigen van de Overeenkomst zijn verschuldigd, en de artikelen 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 6.2, 7, 8, 10 en 12 blijven ook na het vervallen of beëindigen van deze Overeenkomst van kracht, evenals alle andere voorwaarden die op grond van hun aard ook na het vervallen of beëindigen van de Overeenkomst van kracht moeten blijven.

6. GARANTIES

6.1 BEPERKTE GARANTIE. BrightSign garandeert dat, gedurende de eerste dertig (30) dagen na de datum waarop de Software aan u beschikbaar is gesteld volgens het Bestelformulier (de "Garantieperiode"), de Software zal, in alle wezenlijke opzichten, in overeenstemming zijn met de functionaliteit beschreven in de bijbehorende BrightSign documentatie die bij de Software. BrightSign's enige en exclusieve verplichting, en uw enige en exclusieve rechtsmiddel, voor een schending van deze garantie is dat BrightSign verplicht is om commercieel redelijke inspanningen te leveren om de Software te wijzigen om in alle wezenlijke opzichten te voldoen aan de BrightSign documentatie, en als BrightSign niet in staat is om dergelijke functionaliteit te herstellen binnen dertig (30) dagen na de datum van schriftelijke kennisgeving van de genoemde inbreuk, heeft u het recht om deze Overeenkomst te beëindigen na schriftelijke kennisgeving en een pro rata terugbetaling van de ongebruikte vergoedingen die vooraf zijn betaald voor deze Software ontvangen.

6.2 AFWIJZING VAN GARANTIE. BEHOUDENS VOOR ZOVER UITDRUKKELIJK HIERIN BEPAALD, WIJST BRIGHTSIGN UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS MET BETREKKING DAARTOE, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUK, OF DE ONONDERBROKEN, ONONDERBROKEN, FOUTLOZE, VIRUSVRIJE OF VEILIGE TOEGANG TOT OF WERKING VAN DE SOFTWARE. BRIGHTSIGN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE OF GEGEVENS WAARTOE TOEGANG WORDT VERKREGEN OF DIE WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET DE SOFTWARE.

7. SCHADELOOSSTELLING.

7.1 DOOR BRIGHTSIGN. BrightSign stemt ermee in om je te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) ("Verliezen") als gevolg van een claim van een derde partij beweert dat de Software inbreuk maakt op een Amerikaanse octrooi uitgegeven voor de Ingangsdatum of een auteursrecht of handelsmerk, of dat BrightSign heeft een handelsgeheim met betrekking tot de Software verduisterd. In het geval dat het gebruik van de Software is, of in BrightSign's enige mening is waarschijnlijk, onderworpen worden aan een dergelijke claim, BrightSign, naar eigen keuze en op eigen kosten, kan (a) vervangen van de toepasselijke Software met functioneel gelijkwaardige niet-inbreukmakende technologie of (b) het verkrijgen van een licentie voor uw voortgezet gebruik van de toepasselijke Software, of, indien de voorgaande alternatieven redelijkerwijs niet beschikbaar zijn voor BrightSign, (c) beëindiging van deze Overeenkomst en terugbetaling van alle vooruitbetaalde bedragen voor de ongebruikte Termijn, indien van toepassing. De voorgaande verplichting tot schadeloosstelling van BrightSign is niet van toepassing: (1) indien de Software wordt gewijzigd door u; (2) indien de Software wordt gecombineerd met andere niet-BrightSign producten, toepassingen of processen niet geautoriseerd door BrightSign, maar uitsluitend voor zover de vermeende inbreuk wordt veroorzaakt door een dergelijke combinatie, of (3) voor enig ongeoorloofd gebruik van de Software. DE VOORGAANDE BEPALINGEN VAN DEZE PARAGRAAF VORMEN DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN VERPLICHTINGEN VAN BRIGHTSIGN EN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN U, MET BETREKKING TOT ENIGE VERMEENDE OF WERKELIJKE INBREUK OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSGEHEIMEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

7.2 DOOR EINDGEBRUIKER. U gaat ermee akkoord BrightSign schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enige en alle Verliezen te betalen door u aan derden als gevolg van een vordering van derden die voortvloeit uit of verband houdt met uw schending van enige voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst.

7.3 VEREISTEN VOOR SCHADELOOSSTELLING. Om aanspraak te kunnen maken op schadeloosstelling krachtens deze Sectie 7, moet de schadeloosgestelde partij de schadeloosstellende partij onmiddellijk op de hoogte stellen van elke claim waarvan de schadeloosstellende partij denkt dat deze binnen de reikwijdte van de verplichting tot schadeloosstelling valt. De schadeloosgestelde partij mag, op eigen kosten, meewerken aan de verdediging indien zij dit wenst, maar de schadeloosstellende partij zal de verdediging en alle onderhandelingen met betrekking tot de schikking van een dergelijke claim controleren. Een schikking die bedoeld is om de gevrijwaarde partij te binden, is niet definitief zonder de schriftelijke toestemming van de gevrijwaarde partij, welke toestemming niet op onredelijke wijze zal worden onthouden, geconditioneerd of vertraagd.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZAL BRIGHTSIGN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PARTIJ ONDER OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST ONDER ENIGE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, MET INBEGRIP VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, EN ANDERSZINS, VOOR ENIGE: (a) CONSEQUENTIËLE, INCIDENTIËLE, INDIRECTE, EXEMPLARIËLE, SPECIALE, VERBETERDE OF PUNITIEVE SCHADE; (b) VERHOOGDE KOSTEN, WAARDEVERMINDERING OF VERLOREN BEDRIJF, PRODUCTIE, INKOMSTEN OF PROFITATEN; (c) VERLOREN VAN GOEDWILLEN OF REPUTATIE; (d) GEBRUIK, ONGEBRUIKBAARHEID, VERLIES, ONDERBREKING, VERTRAGING OF ONTVANGST VAN GEGEVENS, OF SCHENDING VAN GEGEVENS OF SYSTEEMBEVEILIGING; OF (e) KOSTEN VAN VERVANGING VAN GOEDEREN OF DIENSTEN, IN ELKE GEVAL WAS BRIGHTSIGN OP DE hoogte VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE VERLIES OF SCHADEN OF DEZE VERLIES OF SCHADEN WAREN ANDERS VOORZICHTIG. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BRIGHTSIGN VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE OVEREENKOMST ONDER WELKE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID EN ANDERSZINS MEER BEDRAGEN DAN DE TOTALE BEDRAGEN DIE AAN BRIGHTSIGN ZIJN BETAALD ONDER DEZE OVEREENKOMST IN DE PERIODE VAN 12 MAANDEN DIRECT VOORAFGAAND AAN HET INDIENEN VAN DE CLAIM WAARUIT DE VERMEENDE SCHADE IS VOORTGEKOMEN.

9. BESTELLINGEN VAN WEDERVERKOPERS

Dit artikel 9 is van toepassing als u een abonnement of licentie voor de Software via een erkende partner of reseller van BrightSign ("Reseller"):

9.1 In plaats van BrightSign te betalen, betaalt u de van toepassing zijnde bedragen aan de Reseller, zoals overeengekomen tussen u en de Reseller. BrightSign kan uw rechten om de Software te gebruiken opschorten of beëindigen indien BrightSign niet de overeenkomstige betaling van de Reseller ontvangt.

9.2 In plaats van een Bestelformulier met BrightSign, zal uw bestelling details (bijvoorbeeld, Software en Termijn) zijn zoals vermeld in de bestelling geplaatst bij BrightSign door de Reseller namens u, en de Reseller is verantwoordelijk voor de juistheid van een dergelijke bestelling zoals doorgegeven aan BrightSign.

9.3 Als u recht heeft op een terugbetaling op grond van deze overeenkomst, dan, tenzij anders aangegeven door BrightSign, BrightSign zal alle van toepassing zijnde vergoedingen terug te betalen aan de Reseller en de Reseller is uitsluitend verantwoordelijk voor de terugbetaling van de juiste bedragen aan u.

9.4 Resellers zijn niet gemachtigd om deze overeenkomst te wijzigen of enige beloften of toezeggingen namens BrightSign, en BrightSign is niet gebonden aan enige verplichtingen jegens u anders dan zoals uiteengezet in deze overeenkomst.

9.5 Het bedrag betaald of betaalbaar door de Reseller aan BrightSign voor uw gebruik van de toepasselijke Software onder deze Overeenkomst zal worden beschouwd als het bedrag dat daadwerkelijk betaald of betaalbaar door u aan BrightSign onder deze Overeenkomst voor de berekening van de aansprakelijkheid cap in paragraaf 8 (Beperking van aansprakelijkheid).

10. UITVOER. De Software is onderhevig aan exportbeperkingen door de Amerikaanse overheid en kan onderhevig zijn aan importbeperkingen door bepaalde buitenlandse overheden, en u gaat ermee akkoord alle toepasselijke export- en importwetten en -voorschriften na te leven bij het downloaden van, de toegang tot en het gebruik van de Software. U mag geen enkel deel van de Software of een direct product daarvan (en u zult geen derde partij toestaan dit te doen) uit de Verenigde Staten verwijderen of exporteren naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land dat onder een embargo valt of een terrorist steunt; (b) naar iemand die voorkomt op de lijst met geweigerde personen, entiteiten of niet-geverifieerde personen van het Amerikaanse Ministerie van Handel of op de lijst met speciaal aangewezen staatsburgers en de geconsolideerde sanctielijst van het Amerikaanse Ministerie van Financiën (gezamenlijk de ".Verboden personen"(c) naar enig land waarnaar een dergelijke export of wederuitvoer beperkt of verboden is, of waarvoor de overheid van de Verenigde Staten of een instantie daarvan een exportvergunning of andere goedkeuring van de overheid vereist op het moment van export of wederuitvoer zonder eerst een dergelijke vergunning of goedkeuring te hebben verkregen; of (d) anderszins in strijd met export- of importbeperkingen, wetten of voorschriften van Amerikaanse of buitenlandse instanties of autoriteiten. U verklaart en garandeert dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van of staatsburger of inwoner bent van een dergelijk verboden land. U verklaart tevens dat u geen verboden persoon bent, noch eigendom bent van, onder zeggenschap staat van of optreedt namens een verboden persoon. U stemt ermee in de Software niet te gebruiken of te leveren voor enig verboden eindgebruik, inclusief het ondersteunen van proliferatie van nucleaire, chemische of biologische wapens of rakettechnologie, zonder voorafgaande toestemming van de regering van de Verenigde Staten.

11. OVERMACHT. BrightSign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor eventuele storingen of vertragingen als gevolg van Acts of God, of de openbare vijand, handelingen of eisen van een regering of overheidsinstantie, branden, overstromingen, ongevallen, pandemieën, maatschappelijke onrust of oorlog, virus, distributed denial of service ("DDoS") of hacking aanvallen of andere onvoorzienbare oorzaken buiten haar controle (elk, een "Gebeurtenis van overmacht").

12. DIVERSEN. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de regels van conflictenrecht. De partijen stemmen in met de exclusieve jurisdictie en rechtsgebied van de rechtbanken in Santa Clara County, Californië voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst. Het niet uitoefenen door een partij van haar rechten onder, of het niet afdwingen van een bepaling van, deze Overeenkomst zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke rechten. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gewijzigd om zo veel mogelijk hetzelfde effect van de oorspronkelijke bepaling te bereiken en zal de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven. Elke wijziging van deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en ondertekend worden door een bevoegde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze Overeenkomst heeft voorrang op aanvullende of afwijkende voorwaarden van inkooporders, bevestigingen, facturen of soortgelijke documenten, zelfs als deze schriftelijk door beide partijen zijn aanvaard, en verklaringen van afstand en wijzigingen van deze Overeenkomst zijn alleen van kracht als deze schriftelijk worden gedaan en door beide partijen duidelijk wordt begrepen als een wijziging van of een verklaring van afstand van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst belichaamt de volledige afspraak en overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere afspraken of overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. De rechten en rechtsmiddelen van de partijen onder deze Overeenkomst zullen worden beschouwd als cumulatief en niet exclusief van enig ander recht of rechtsmiddel verleend door deze Overeenkomst of door de wet of billijkheid. De opschriften en kopjes in deze Overeenkomst dienen alleen ter referentie en worden niet in aanmerking genomen bij de interpretatie van deze Overeenkomst. Er bestaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie tussen de partijen als gevolg van deze Overeenkomst of het gebruik van het Product. U mag deze Overeenkomst niet overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BrightSign. Elke vermeende toewijzing in strijd met deze paragraaf is nietig. U gaat ermee akkoord dat BrightSign kan u identificeren als een klant door de handelsnaam en het logo, en kan uw bedrijf te beschrijven, in BrightSign's marketing materialen en op het web, op voorwaarde dat u kunt afmelden voor een dergelijke marketing door het sturen van een e-mail naar pr@brightsign.biz. Elke kennisgeving op grond van deze overeenkomst moet schriftelijk worden gegeven. BrightSign kan kennisgeving aan u via e-mail hebben we op bestand voor u of via uw account. U gaat ermee akkoord dat een dergelijke elektronische communicatie zal voldoen aan alle toepasselijke wettelijke communicatie-eisen, met inbegrip van dat dergelijke communicatie schriftelijk. Onze mededelingen aan u wordt geacht te zijn gegeven op de eerste werkdag nadat we sturen. U zult kennisgeving aan BrightSign door een brief geleverd door een nationaal erkende overnight delivery service of eersteklas gefrankeerde post naar BrightSign op het volgende adres: BrightSign LLC, Postbus 320250, Los Gatos, CA 95032-0104, Attn: Legal, met een kopie naar legal@brightsign.biz. Kennisgeving aan BrightSign wordt geacht te zijn gegeven wanneer ontvangen door BrightSign. Voor de toepassing van deze overeenkomst, "met inbegrip van" betekent "met inbegrip van zonder beperking".

EXHIBIT A
TECHNISCHE ONDERSTEUNING

ALGEMENE EISEN. BrightSign zal toegang verschaffen tot een ticketsysteem en e-mailadres, dat 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zal zijn. De technische ondersteuning e-mailaccount zal worden onderhouden door gekwalificeerde specialisten, die commercieel gezien redelijke inspanningen te gebruiken om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen met betrekking tot de Software.

BEDRIJFSUREN. Technische Ondersteuning personeel zijn beschikbaar om tickets te beantwoorden 5 dagen per week van maandag tot en met vrijdag van 8 uur PST - 17 uur PST, met uitzondering van weekends en waargenomen nationale feestdagen. Ondersteuning beschikbaarheid kan af en toe afwijken van de aangegeven uren als gevolg van downtime voor systemen en server onderhoud, bedrijf evenementen, en omstandigheden buiten de controle van BrightSign.

FOUTCLASSIFICATIE. De gerapporteerde fouten en defecten worden op de volgende manier geclassificeerd:

REACTIETIJDDOELSTELLINGEN. BrightSign zal commercieel gezien redelijke inspanningen leveren om te reageren op foutmeldingen binnen 1 (één) werkdag voor dringende en hoge fouten. BrightSign zal redelijke middelen gebruiken om de fout te herstellen en u op de hoogte van de voortgang. BrightSign maakt geen uitspraken over wanneer een volledige oplossing van de fout kan worden gemaakt.

Foutclassificatie Eerste reactie en bevestiging Oplossing/Workaround* Statusupdates per e-mail voor openstaande zaken
Dringend 1 werkdag 3 werkdagen Voortdurende updates
Hoog 1 werkdag 5 werkdagen Voortdurende updates
Medium 1 werkdag Volgende release Voortdurende updates
Laag 1 werkdag Ter beoordeling van BrightSign Voortdurende updates

* DIT ZIJN GESCHATTE, NIET GEGARANDEERDE OPLOSTIJDEN

GEAUTORISEERDE ONDERSTEUNINGSCONTACTEN. Ondersteuning en onderhoud worden uitsluitend verleend aan uw geautoriseerde supportcontacten. Uw Bestelformulier vermeldt een maximum aantal geautoriseerde supportcontacten voor het licentieniveau van het Bedrijf. U wordt gevraagd om de bevoegde supportcontacten aan te wijzen, inclusief het primaire e-mailadres.

OPLOSSEN VAN DEFECTEN. Indien er sprake is van een defect in de Software, zal BrightSign, naar eigen keuze, dat defect repareren in de versie van de Software die u op dat moment gebruikt of u instrueren om een nieuwere versie van de Software te installeren met dat defect gerepareerd. BrightSign behoudt zich het recht voor om u te voorzien van een workaround in plaats van het repareren van een defect moet het in zijn eigen oordeel te bepalen dat het effectiever is om dat te doen.

UITGESLOTEN OORZAKEN. BrightSign is niet verplicht tot het leveren van enige Ondersteuning als gevolg van: (i) uw falen om de Software te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke documentatie; (ii) elke wijziging van de Software door u of een derde partij niet op uitdrukkelijke instructie van BrightSign; (iii) uw falen om correcties of updates eerder aan u verstrekt door BrightSign gebruiken; (iv) storing, defect of storing van hardware, apparatuur, software, netwerken of enig ander item niet geleverd door BrightSign; (vi) het niet door u om de toepasselijke vergoedingen te betalen of als u niet in overeenstemming met enige bepaling of voorwaarde van deze overeenkomst, (vi) uw falen om een probleem te melden binnen 48 uur na het zich bewust worden van het probleem, of (vii) een geval van overmacht of (b) handelen of nalaten door u of uw gelieerde ondernemingen en uw of uw gelieerde ondernemingen 'respectievelijke werknemers, aannemers, agenten of vertegenwoordigers, derden leveranciers of dienstverleners van u of een derde partij.

VERPLICHTINGEN VOOR EINDGEBRUIKERS. U moet alle beschikbare informatie, toegang, en volledig te goeder trouw medewerking die redelijkerwijs nodig is om het verlenen van Support door BrightSign te vergemakkelijken. De informatie die u wordt verwacht te verstrekken bij het indienen van een support ticket omvat:

U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en onderhouden van de juiste apparatuur en aanvullende diensten die nodig zijn om verbinding te maken met, toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van de Software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computers, computerbesturingssystemen, gegevensopslag, netwerkapparaten en webbrowsers.

U bent als enige verantwoordelijk voor het onderhouden van procedures buiten de Software voor reconstructie van verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma's voor zover u dat nodig acht en voor het uitvoeren van dergelijke reconstructies.

U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming en back-up van de gegevens en informatie die is opgeslagen op de computers waarop de Software wordt gebruikt, en moet bevestigen dat de gegevens en informatie wordt beschermd en back-up in overeenstemming met alle interne of regelgevende eisen, zoals van toepassing voordat u contact opneemt met BrightSign voor ondersteuning. BrightSign is niet verantwoordelijk voor verloren gegevens of informatie in het geval van fouten of andere storingen van de software of computers waarop de software wordt gebruikt.

Uw verzuim om de vereiste informatie of medewerking te verlenen, ontslaat BrightSign van zijn ondersteuningsverplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

In het geval BrightSign schat dat de gevraagde Support service zou engineering diensten buiten de reikwijdte een reguliere ondersteuning engagement (zoals bepaald door BrightSign) nodig hebben, kan BrightSign (maar is niet verplicht) bieden u aan dergelijke aangepaste engineering diensten te leveren voor een extra vergoeding die wederzijds worden overeengekomen door de partijen.