Download onze nieuwste BrightSign-software

Verkoopvoorwaarden

Bijgewerkt op 1 juli 2021

Algemene verkoopvoorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED. Deze algemene verkoopvoorwaarden (deze "Voorwaarden") zijn van toepassing op de verkoop van apparaten, diensten, ondersteuning en training, en aanvullende producten (gezamenlijk de "Producten") aangeboden door BrightSign LLC ("Verkoper") aan de koper ("Koper") die wordt genoemd in de begeleidende offerte, kredietaanvraag, inkooporder, orderbevestiging of factuur (het "Besteldocument"). Het onderstaande Licentie-addendum voor eindgebruikers (de "EULA") is van toepassing op de licentiëring van alle software die wordt geleverd bij of is ingebed in dergelijke Producten (de "Software") en wordt hierbij uitdrukkelijk opgenomen in en maakt deel uit van deze Voorwaarden, en dergelijke Software wordt geacht deel uit te maken van de "Producten" hieronder. Deze Voorwaarden en het Besteldocument (gezamenlijk deze "Overeenkomst") vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot de Producten. Verkoper kan zijn rechten op grond van deze Overeenkomst overdragen aan een gelieerde onderneming of opvolger van zijn rechten op de Producten. Koper aanvaardt deze Voorwaarden door het ondertekenen en retourneren van de offerte van Verkoper, door het sturen van een inkooporder in reactie op de offerte, of door de instructies van Koper aan Verkoper om de Producten te verzenden. Tenzij Koper en Verkoper een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst hebben gesloten die uitdrukkelijk voorrang heeft op deze Voorwaarden, zijn geen andere voorwaarden, bepalingen of garanties dan die welke in de offerte zijn vermeld en is geen enkele mondelinge of schriftelijke overeenkomst of afspraak, op welke wijze dan ook, die voorgeeft de voorwaarden te wijzigen, ongeacht of deze zijn opgenomen in de bestelbon van Koper of in de formulieren voor het vrijgeven van de verzending, of elders, bindend voor Verkoper, tenzij deze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door de gemachtigde vertegenwoordiger van Verkoper. De Koper wordt hierbij op de hoogte gesteld van de uitdrukkelijke afwijzing door de Verkoper van alle voorwaarden die door de Koper zijn voorgesteld bij het accepteren van de offerte van de Verkoper. Noch het feit dat Verkoper vervolgens geen bezwaar maakt tegen enige voorwaarden, noch de levering van de Producten, houdt in dat Verkoper instemt met enige andere voorwaarden. 

Verkoper Privacybeleid, Gebruiksvoorwaarden website, en Servicevoorwaarden BSN.cloud, zijn door deze verwijzing ook uitdrukkelijk in deze Voorwaarden opgenomen. Op het gebruik van de Producten door de Koper kunnen ook productspecifieke voorwaarden van toepassing zijn. In het geval van een conflict tussen deze Voorwaarden en de Productspecifieke voorwaarden, hebben de Productspecifieke voorwaarden voorrang. Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Verkoper worden bijgewerkt en de wijziging wordt van kracht op de datum waarop de bijgewerkte voorwaarden worden gepubliceerd. Als Koper aankopen blijft doen bij Verkoper, betekent dit dat hij de gewijzigde voorwaarden aanvaardt.

2. GEBRUIKSBEPERKINGEN. Tenzij anderszins wettelijk is toegestaan, mag Koper de Producten niet wijzigen, opnieuw formatteren, verbeteren, bewerken, vertalen, aanpassen, onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren, decompileren, demonteren, afgeleide werken maken op basis van, verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen van eigendomsvermeldingen (met inbegrip van handelsmerk- en auteursrechtvermeldingen) die zijn aangebracht op of opgenomen in de Producten, of anderszins wijzigen (ongeacht of de Producten hardware, software of een combinatie daarvan zijn) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, en zal hij zich houden aan Verkopers Beleid voor acceptabel gebruik.

3. VERZENDING EN LEVERING. Voor bestellingen binnen de Verenigde Staten verzendt Verkoper de Producten FOB (UCC 2002) in de distributiefaciliteit van Verkoper in Minden, NV. Voor bestellingen in Azië of het Midden-Oosten verzendt de Verkoper de Producten Ex-Works (Incoterms 2010) naar de distributiefaciliteit van de Verkoper in Hongkong. Voor bestellingen in Europa verzendt de Verkoper de Producten Ex-Works (Incoterms 2010) naar de distributiefaciliteit van de Verkoper in Nederland. De eigendom van de Producten (met uitzondering van Software) en het risico van verlies gaan over op Koper op het moment dat Verkoper de Producten aan de vervoerder levert. Voor alle duidelijkheid, niettegenstaande hetgeen hierin is bepaald, wordt alle Software in licentie gegeven op grond van de EULA en niet verkocht. Alle leveringsdata, tenzij anders vermeld in het Besteldocument als "vast", zijn slechts schattingen en niet bindend.

4. PRIJS. De prijzen voor de Producten zijn zoals vermeld in een toepasselijk Besteldocument of op de webwinkel van Verkoper, of in toepasselijke, actuele en geldige, door Verkoper goedgekeurde prijsbladen. De prijzen in een Besteldocument kunnen op elk moment voordat een Besteldocument is geaccepteerd, worden gewijzigd nadat Koper hiervan op de hoogte is gesteld. De prijzen voor Producten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen op elk moment vóór verzending door Verkoper aan Koper worden aangepast om rekening te houden met eventuele stijgingen van de grondstofkosten die Verkoper heeft gemaakt na uitgifte van het toepasselijke Besteldocument. Alle vermelde prijzen luiden in Amerikaanse dollars en zijn exclusief verkoopbelasting, gebruiksbelasting, accijns, bronbelasting, belasting over de toegevoegde waarde en andere belastingen, rechten, heffingen, tarieven en andere heffingen, behalve voor verkoop in de Europese Unie, waar de BrightSign European Distribution Charge ("EUD") heffing de logistieke kosten van invoer, douanekosten en van toepassing zijnde heffingen dekt. Toepasselijke omzetbelasting en andere vereiste kosten kunnen worden toegevoegd door Verkoper in het Besteldocument.

5. BELASTINGEN EN HEFFINGEN. Naast alle betalingen die op grond van deze Overeenkomst aan Verkoper verschuldigd zijn, stemt Koper ermee in Verkoper te betalen, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle heffingen, tarieven, gewoonten of vergoedingen of alle verkoop-, gebruiks-, accijns-, import- of exportheffingen, belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere belastingen van welke aard dan ook die door een overheidsinstantie worden opgelegd met betrekking tot enige betaling die Koper op grond van deze Overeenkomst aan Verkoper moet doen of enig Product dat op grond van deze Overeenkomst door Verkoper moet worden geleverd, met uitzondering van de belastingen die worden geheven over de inkomsten van Verkoper.

6. ABONNEMENTEN EN AUTOMATISCHE VERLENGINGEN. Voor Producten die als abonnement worden verkocht, wordt de looptijd van het abonnement ("Termijn") vermeld in het Besteldocument. TENZIJ TIJDIG SCHRIFTELIJK GEANNULEERD VÓÓR HET VERSTRIJKEN VAN DE HUIDIGE TERMIJN, WORDT HET ABONNEMENT VAN DE KOPER AUTOMATISCH VERLENGD AAN HET EINDE VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE TERMIJN ("VERLENGTERMIJN"), EN ZAL DE VERKOPER AUTOMATISCH DE CREDITCARD VAN DE KOPER IN ZIJN BESTAND BELASTEN OF DE KOPER EEN REKENING STUREN ALS DE KOPER BIJ DE VERLENGING VOORAF GOEDGEKEURDE VOORWAARDEN MET BESCHIKBAAR KREDIET HEEFT AFGESLOTEN MET DE VERKOPER. Als Koper een contractuele gebruikslimiet overschrijdt, dient Koper een Besteldocument op te stellen voor extra hoeveelheden van de betreffende services en/of te betalen voor overmatig gebruik. Tenzij hier of in een Besteldocument anders wordt bepaald, gaat de looptijd van een abonnement in op de aankoopdatum van het abonnement (en niet op de datum van het eerste gebruik). Betalingsverplichtingen kunnen niet worden geannuleerd en betaalde vergoedingen kunnen niet worden gerestitueerd, en de gekochte hoeveelheden kunnen tijdens de geldende abonnementstermijn niet worden verlaagd. Koper stemt ermee in dat zijn aankopen niet afhankelijk zijn van de levering van enige toekomstige functionaliteit of functies, of afhankelijk zijn van mondelinge of schriftelijke openbare opmerkingen van Verkoper met betrekking tot toekomstige functionaliteit of functies. Aankopen dienen vooruitbetaald te worden, tenzij een klant betalingsvoorwaarden heeft gekregen van de Verkoper, in welk geval betalingen worden gedaan wanneer deze worden gefactureerd volgens de toegestane betalingsvoorwaarden. Verkoper zal Koper voorafgaand aan de automatische verlengingsdatum op de hoogte stellen van de automatische verlenging via het e-mailadres dat bij Verkoper bekend is.

7. ONDERSTEUNING EN TRAINING. Alle betalingen voor de aangekochte ondersteuning en training ("Ondersteunende Diensten") zijn verschuldigd en betaalbaar bij de bestelling. De Koper moet alle Support Services binnen twaalf (12) maanden vanaf de aankoopdatum inwisselen. Als de Support Services niet binnen een jaar worden afgelost, vervalt de levering ervan, zonder recht op restitutie of creditering. Alle reiskosten die aan cursisten in rekening worden gebracht, vallen onder het reiskostenvergoedingsbeleid van de Verkoper dat op verzoek aan de Koper kan worden verstrekt. Voor live gecertificeerde trainingen moeten annuleringen ten minste zeven (7) dagen voor de geplande trainingsdatum schriftelijk worden ingediend, anders vindt er geen restitutie plaats. Gekochte trainingsplaatsen kunnen te allen tijde worden overgedragen aan ander personeel. No-shows die niet zeven (7) dagen voor een trainingssessie worden geannuleerd, geven geen recht op restitutie. Alle reis-, verblijfs- en maaltijdkosten van de cursist zijn voor eigen rekening.

8. BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Kredietvoorwaarden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen onmiddellijk door de Koper te worden verricht volgens de betalingsvoorwaarden die door de Verkoper aan de Koper kunnen worden toegekend nadat de Koper een kredietaanvraag heeft ingevuld. De betalingsvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd door de Verkoper worden herzien tijdens de Termijn naar eigen goeddunken van de Verkoper en eventuele wijzigingen zullen van toepassing zijn op toekomstige bestellingen. Alle betalingen worden verricht in Amerikaanse dollars, vrij van valutacontroles of andere beperkingen.

8.2 Facturatie en betaling. Koper dient Verkoper te voorzien van geldige en bijgewerkte creditcardgegevens, of van een geldige inkooporder of een alternatief document dat redelijkerwijs acceptabel is voor Verkoper. Indien Koper de creditcardgegevens aan Verkoper verstrekt, machtigt Koper Verkoper om deze creditcard in rekening te brengen voor alle aangeschafte Producten die in het Besteldocument zijn vermeld voor de eerste abonnementsperiode en de eventuele verlengingsperiode van het abonnement. Deze kosten worden vooraf in rekening gebracht, hetzij jaarlijks, hetzij volgens een andere factureringsfrequentie die in het toepasselijke Bestelformulier is vermeld. Indien op het bestelformulier is aangegeven dat betaling via een andere methode dan een creditcard zal plaatsvinden, zal Verkoper Koper vooraf en anderszins factureren in overeenstemming met het toepasselijke Besteldocument, in overeenstemming met de kredietvoorwaarden die Verkoper aan Koper heeft verstrekt.

8.3 Achterstallige kosten. Indien een gefactureerd bedrag niet op de vervaldatum door Verkoper is ontvangen, dan, zonder de rechten of rechtsmiddelen van Verkoper te beperken, (a) kunnen deze kosten een vertragingsrente oplopen tegen het tarief van 1,5% van het uitstaande saldo per maand, of het wettelijk toegestane maximumtarief, indien dit lager is, en/of (b) kan Verkoper toekomstige verlengingen van abonnementen en Bestelformulieren afhankelijk maken van herziene betalingstermijnen die korter zijn dan de termijnen die momenteel zijn gespecificeerd in de bestaande kredietautorisatie van Verkoper aan Koper.

8.4 Opschorting van de service en versnelling. Indien door Koper verschuldigde vergoedingen achterstallig zijn, kan Verkoper, zonder zijn andere rechten en rechtsmiddelen te beperken, de onbetaalde vergoedingsverplichtingen van Koper versnellen zodat al deze verplichtingen onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar worden, en de toegang van Koper tot en het gebruik van de Producten opschorten totdat deze bedragen volledig zijn betaald, op voorwaarde dat, anders dan voor klanten die betalen met een creditcard of automatische incasso waarvan de betaling is geweigerd, Verkoper Koper ten minste tien (10) dagen van tevoren op de hoogte stelt van het feit dat zijn account achterstallig is voordat hij de account van Koper opschort. De Verkoper oefent zijn rechten niet uit op grond van de paragrafen "Achterstallige kosten" of "Opschorting van de dienstverlening" in deze Voorwaarden als de Koper de toepasselijke kosten redelijkerwijs en te goeder trouw betwist en naarstig meewerkt om het geschil op te lossen.

9. VERTROUWELIJKE INFORMATIE. Alle niet-openbare, vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van Verkoper, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, specificaties, monsters, patronen, ontwerpen, plannen, tekeningen, documenten, gegevens, bedrijfsvoering, klantenlijsten, prijzen, kortingen of rabatten, die door Verkoper aan Koper wordt bekendgemaakt, ongeacht of dit mondeling gebeurt of in schriftelijke, elektronische of andere vorm of media wordt bekendgemaakt of toegankelijk is, en ongeacht of dit in verband met deze Overeenkomst al dan niet als "vertrouwelijk" is gemarkeerd, aangeduid of anderszins aangemerkt, is vertrouwelijk, uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst en mag niet worden bekendgemaakt of gekopieerd, tenzij Verkoper hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Op verzoek van Verkoper retourneert Koper onverwijld alle documenten en andere materialen die hij van Verkoper heeft ontvangen. Verkoper heeft recht op een voorlopige voorziening bij schending van dit Artikel. Deze Sectie is niet van toepassing op informatie die: (a) deel uitmaakt van het publieke domein; (b) bekend is bij de Koper op het moment van bekendmaking; of (c) door de Koper rechtmatig en op niet-vertrouwelijke basis werd verkregen van een derde partij.

10. BEËINDIGING. Naast de rechtsmiddelen die op grond van deze Overeenkomst mogelijk zijn, kan Verkoper deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan Koper, indien Koper: (a) nalaat een bedrag te betalen dat op grond van deze Overeenkomst verschuldigd is en dit nalaten voortduurt gedurende tien (10) dagen na ontvangst door de Koper van een schriftelijke kennisgeving van niet-betaling; (b) anderszins deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet heeft uitgevoerd of nageleefd en de schending van deze Overeenkomst niet heeft hersteld binnen dertig (30) dagen na de datum van schriftelijke kennisgeving door de Verkoper; (c) insolvent wordt, een faillissementsaanvraag indient of procedures start of heeft gestart met betrekking tot faillissement, curatele, reorganisatie of overdracht ten gunste van schuldeisers. Bij beëindiging van deze Overeenkomst worden alle onder deze Overeenkomst verstrekte licenties beëindigd en wordt alle ondersteuning of onderhoud stopgezet.

11. GEEN EXTRA GARANTIE. DE BEPERKTE GARANTIE ZOALS UITEENGEZET IN DE DOCUMENTATIE BIJ DE PRODUCTEN EN OP DE WEBSITE VAN DE VERKOPER IS VAN TOEPASSING EN KOMT IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE GARANTIE OF VERKLARING, MONDELING OF SCHRIFTELIJK. AFGEZIEN VAN DE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, (I) GEEFT DE VERKOPER GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE GARANTIES; (II) WIJST DE VERKOPER ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK; EN (III) WIJST DE VERKOPER ALLE GARANTIES AF DIE VOORTVLOEIEN UIT STATUTEN, DE WERKING VAN DE WET, DE GANG VAN ZAKEN OF PRESTATIES OF HANDELSGEBRUIK. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GARANDEERT DE VERKOPER NIET DAT DE PRODUCTEN DE KOPER NIET ZULLEN HINDEREN, DAT DE FUNCTIES IN DE PRODUCTEN ZULLEN VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE KOPER, DAT DE WERKING VAN DE PRODUCTEN ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, OF DAT GEBREKEN IN DE PRODUCTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZAL DE VERKOPER JEGENS DE KOPER OF EEN DERDE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR BESTRAFFENDE, EXEMPLAIRE, SPECIALE, GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN, GEBRUIK, WINST, GEGEVENS OF GOODWILL) OF KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER VOORTVLOEIEND UIT ENIGE RECHTSGROND EN ONDER ALLE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIEËN HOGER ZIJN DAN HET WERKELIJKE BEDRAG DAT DOOR DE KOPER AAN DE VERKOPER IS BETAALD VOOR HET PRODUCT IN DE TWAALF (12) MAANDEN DIRECT VOORAFGAAND AAN HET INDIENEN VAN DE CLAIM WAARUIT DE SCHADE IS VOORTGEKOMEN.

13. ALGEMENE BEPALINGEN

13.1. Naleving van handelsregels. De Koper zal de Producten, of technische informatie daarover, niet exporteren of herexporteren naar bestemmingen of personen die verboden of beperkt zijn door de exportwet- en regelgeving van de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere toepasselijke rechtsgebieden. Koper zal geen enkele gebruiker toegang verlenen tot de Producten in een land of regio onder Amerikaans embargo (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië en de Krim). Koper verklaart en garandeert dat hij niet het onderwerp of doel is van, en dat Koper zich niet bevindt in een land of gebied dat het onderwerp of doel is van deze economische sancties.

13.2. Scheidbaarheid en verklaring van afstand; wijzigingen. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt zodanig gewijzigd dat deze afdwingbaar wordt en tegelijkertijd de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo dicht mogelijk benadert. Een verklaring van afstand door een van de partijen van een schending van een voorwaarde of bepaling van deze overeenkomst zal niet worden opgevat als of worden beschouwd als een verklaring van afstand van een toekomstige schending van een dergelijke voorwaarde of bepaling.

13.3. Overmacht. Verkoper is niet aansprakelijk jegens Koper voor enige vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst die voortvloeit uit enige oorzaak of oorzaken buiten zijn redelijke controle of redelijke controle van de leveranciers van Verkoper, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een van de volgende: overmacht, oorlog, brand, overstroming, burgerlijke onrust of onlusten, ziekte, epidemie, pandemie, embargo's of overheidsinterventie of -actie.

13.4. Overdracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper mag Koper geen van zijn rechten overdragen of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst delegeren. Elke beweerde overdracht of delegatie in strijd met dit Artikel is nietig. Geen enkele overdracht of delegatie ontslaat de Koper van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst.

13.5. Toepasselijk recht en rechtsgebied. Deze Overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, met uitsluiting van de beginselen van conflictenrecht, en elke partij stemt hierbij onherroepelijk in met de persoonlijke jurisdictie en rechtsgebied in de staats- en federale rechtbanken in Santa Clara County, Californië voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst. De partijen wijzen toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van de hand.

ADDENDUM EINDGEBRUIKERSLICENTIE

LEES DEZE EULA ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U BRIGHTSIGN SOFTWARE GEBRUIKT OF DOWNLOADT. DOOR DE SOFTWARE OF SOFTWARE-UPDATES TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN, GA JE ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, DOWNLOAD OF GEBRUIK DE SOFTWARE OF SOFTWARE-UPDATES DAN NIET.

1. ALGEMEEN. De Software kan worden bijgewerkt of vervangen door software-updates of systeemherstelsoftware die door de Verkoper wordt geleverd ("Updates"). Alle Updates worden geacht deel uit te maken van de "Software" hieronder. Verkoper blijft eigenaar van de Software zelf en behoudt zich alle rechten voor op de Software die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend. Deze EULA is van toepassing op alle Updates die door de Verkoper worden geleverd.

2. LICENTIE EN BEPERKINGEN

2.1. Licentie. Onder de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst verleent Verkoper Koper een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken in verband met het toegestane gebruik door Koper van in het Besteldocument gekochte hardwareproducten, voor interne bedrijfsdoeleinden van Koper en in overeenstemming met de door Verkoper in verband met de Producten geleverde documentatie (de 'Licentie').

2.2 Beperkingen. Koper stemt ermee in de Software niet te installeren, te gebruiken of uit te voeren op een Product of apparaat dat niet van Verkoper is, of anderen in staat te stellen dit te doen. Deze Licentie verleent de Koper geen enkel recht om de eigen interfaces en andere intellectuele eigendom van de Verkoper te gebruiken bij het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, de licentiëring of de distributie van apparaten en accessoires van derden, of softwaretoepassingen van derden. Het is mogelijk dat functies van de Software van de Verkoper en de Diensten niet beschikbaar zijn in alle talen of regio's en sommige functies kunnen verschillen per regio. De Koper zal de Software niet verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, herdistribueren of in sublicentie geven of de Software op een andere manier gebruiken of exploiteren dan hierin uitdrukkelijk is toegestaan.

3. TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS. De Koper gaat ermee akkoord dat de Verkoper en zijn filialen periodiek technische en aanverwante informatie verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische informatie over de computer, systeem- en toepassingssoftware en randapparatuur van de Koper, om de levering van software-updates, productondersteuning en andere diensten aan de Koper (indien van toepassing) in verband met de Software te vergemakkelijken. De Verkoper mag deze informatie gebruiken om de producten van de Verkoper te verbeteren of om diensten of technologieën aan de Koper te leveren, op voorwaarde dat de Koper niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd.